Norsk Bergindustri

Innhold

Møte med programkomiteen i MDG

Anita, Njål og Lars-Erik har avholdt digitalt møte med leder av programkomiteen i MDG for å presentere bergindustrien og våre ønsker for bedre rammebetingelser og økt verdiskapning for våre medlemmer.

På møtet understreket vi at mineraler gjennom hele menneskehetens historie har vært avgjørende for vår velstand og utvikling. Vårt moderne samfunn forutsetter vekst i bruk av mange mineraler som Norge er rikt på.
Under vårt møte med MDG trakk vi blant annet frem følgende:
• Den norske bergindustrien har et betydelig potensial og vil bidra positivt i den industrielle omstillingen som Norge står overfor i årene fremover.
• Bergindustrien er en distriktsnæring med uttak og produksjon på steder hvor økt etterspørsel etter varer og tjenester gir potensiale for betydelige lokale ringvirkninger.

Videre trakk vi frem vår systematiske satsning på bærekraft, herunder innføringen av en ny metodikk for systematisering av bærekraftsarbeidet, Towards Sustainable Mining (TSM). Du kan lese mer om vårt arbeid her

Når det gjelder skatt, lovgivning og virkemiddelapparatet så tok vi blant annet opp:
• Glem innføring av grunnrentebeskatning i denne bransjen. Den er beheftet med høy risiko og prosessen fra leting til etablering er lang sammenlignet med annen etablering av næringsvirksomhet.
• Fjern den særnorske formueskatten på arbeidende kapital
• Etabler en statlig garantiordning for oppstartsbedrifter
• Minerallovens § 43 (regulerer konsesjonspliktige uttak). Slutt å diskriminere natursteinsbransjen hvor det kreves driftstillatelse fra «første stein»
• Virkemiddelapparatet må bygges ut; få på plass incentiver for hurtigere fornyelse av maskiner og utstyr, tilskudd til pilotanlegg for håndtering av
overskuddsmasser mv.

Fra MDG fikk vi spørsmål knyttet opp til utslipp, overskuddsmasser, gjenvinning og sirkulær økonomi.  - De lyttet oppmerksomt til våre innspill og var nysgjerrig på bransjen. Vi vil følge opp programkomitearbeidet til MDG videre, avslutter Anita.