Urban mining

Norsk Bergindustris medlemsbedrifter produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler, og naturstein. Dette er råvarer som brukes i nesten alt av produkter vi bruker og omgir oss med. Mange av produktene har høy gjenvinningsgrad og mye blir gjenvunnet. Jern, kobber og aluminium er metallene det gjenvinnes mest av. Andelen som gjenvinnes er selvfølgelig vesentlig mindre enn det som utvinnes, da det meste som er blitt utvunnet er i bruk.   

 

De senere årene har begrepet urban mining, eller urban gruvedrift, blitt mer sentralt. Dette er en prosess der materialer fra kasserte produkter, bygninger eller avfall gjenvinnes og blir råmaterialer for nye produkter. Urban mining handler om å utnytte ressursene i avfallet vårt. For eksempel inneholder ett tonn mobiltelefoner cirka 300 gram gull, tre kilo sølv og 100 gram kobber, samt sjeldne metaller som platinum, ruthenium, indium og vismut. 

For å kunne gjenvinne råmaterialer fra urbane gruver, kreves effektive resirkuleringsordninger og i Norge er det selskaper som har spesialisert seg på å håndtere EE-avfall fra både private husholdninger og næringslivet.  

 

Når det gjelder gjenbruk av asfalt så kan asfaltflak som ikke er forurenset, knuses til asfaltgranulat og er dermed ikke lenger et avfall, men en byggevare. Asfaltgranulat og fresemasse kan gjenbrukes på ulike måter; som tilslag i varmprodusert asfalt på fabrikk, tilslag i kaldblandet asfalt (på fabrikk eller ute på vei) eller som ubundet materiale f.eks. ved bankettoppfylling, forkilingsmasse og avrettingsmasse på pukk- og bærelag, midlertidige anleggsveger, skogsveger, utlegging av nytt bærelag av asfaltgranulat på grusveger før legging av et asfaltlag. 

 

Mange av medlemsbedriftene leverer betydelig mengder råvarer til produksjon av betong. Gjenbruk av betong er ikke helt uproblematisk. Det følger av forurensningsloven om at næringsavfall i utgangspunktet skal bringes til lovlig avfallsanlegg. Bestemmelsen åpner imidlertid også for at avfall kan "gjenvinnes eller brukes på annen måte". Med alternativet "brukes på annen måte" menes bruk der avfallet tjener et nyttig formål ved å erstatte anvendelsen av andre materialer som ellers ville blitt benyttet. Dette innebærer at betongavfall kan erstatte pukk e.l. i forbindelse med bygge- og anleggstiltak som skal gjennomføres uansett, dette kan bl.a. være etablering av veier, parkeringsplasser, støyvoller, rehabilitering av terreng etter gravearbeider. Betongmassene må være egnet for formålet, og mengden betongmasser som benyttes må stå i forhold til behovet for masser. 

 

Kilde: 

RENAS 

Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA) 

Miljødirektoratet