Stortinget

Aktuelle pakker som skal dempe krisen for bedrifter

Norsk Bergindustri jobber tett på myndighetene for å ivareta våre medlemsbedrifters interesser gjennom perioden med krisetiltakene. Har du innspill til hvordan de økonomiske tiltakene treffer din virksomhet, eller savner du konkrete tiltak? Ta kontakt med vår fagsjef for politikk og samfunn, så bringer vi det videre: Lars-Erik Sletner 41107695 eller les@norskbergindustri.no

Kredittilgang:

Kompensasjonsordning ved tapt inntekt

 • Tilbys alle skattepliktige registrerte foretak i Norge. Ordningen gjelder ikke foretak uten ansatte (med unntak av ENK), selskap uten aktivitet og selskap under konkursbehandling.
 • Bedrifter kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet.
 • Her finner du nærmere informasjon inklusiv søknadsskjema: https://kompensasjonsordning.no

 Garantilån

 • Tilbys alle bedrifter.
 • Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift, og med maksimalt tre års løpetid.
 • Nærmere informasjon om garantilån finner du her

 Innovasjon Norge innfører tiltak for tilskudd, lån og garantier

 • Tiltaket tilbys SMB, altså bedrifter med under 250 ansatte.
 • Innovasjon Norge setter ned renten på lavrisikolån og risikolån, samt tilbyr avdragsutsettelse for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med tilgang på kapital og likviditet.
 • De justerer også en rekke av sine andre tilbud når det gjelder tilskudd, lån og garantier.
 • Les mer om ordningen her

Skatter og avgifter:

Arbeidsgiveravgiften blir midlertidig redusert og innbetaling utsettes.

Regjeringen har foreslått midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og juni. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner.  Det konkrete forslaget vil komme 12. mai (revidert nasjonalbudsjett, RNB). Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten. Det påløper ingen renter som følge av utsettelsen. 

Utsatt formuesskatt

 • Gjelder eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020.
 • Innbetaling av formuesskatt på virksomhetsformue (arbeidende kapital) kan utsettes når den forfaller til betaling i 2021.
 • Eiere som kan sannsynliggjøre at bedriften vil gå med underskudd, vil kunne få redusert sin forskuddsskatt – som inkluderer formuesskatten – i 2020.

Merverdiavgift utsettes

Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020 utsettes til 10. juni 2020. Det påløper ingen renter. MVA-meldingen skal leveres 14. april som normalt.

Tilbakeføring av underskudd i bedriften

Bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet, begrenset opp til kr. 30 mill., mot beskattet overskudd fra 2018 og 2019.

Tvangsmulkt stanses

Skatteetaten har midlertidig stanset ileggelse av tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger, mva-meldinger og skattemeldinger.

Særavgifter utsettes

Regjeringen har foreslått å utsette innbetalingen av veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje, CO2- avgift på mineralske produkter, svovelavgift, avgift på alkohol, avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgift på drikkevareemballasje til juni 2020. 

Les mer om de ulike ordningene på skatteetatens sider https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Permittering og sykmelding

Arbeidsgiverperioden redusert

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager.

Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager. Dette gjelder sykepenger knyttet til koronapandemien

Les mer om hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere permitteringer som følge av korona viruset her

Lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. Ordningen gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet. Les mer om tiltaket her 

Full oversikt over regjeringens økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. Forslag fremlagt 29 mai. Se her