Norsk Bergindustri

Innhold

Bærekraft i Norsk Bergindustri

Mineralenes rolle – nå og i fremtiden

Sikker tilgang på mineraler er en forutsetning for å produsere nær sagt alt vi omgir oss med i en moderne verden. For at det grønne skiftet skal kunne fortsette vil det bli behov for stadig større tilgang på mineraler. Det brukes mye mineralske råstoffer til produksjon av for eksempel vindmøller, solceller, el-biler og annen miljøvennlig teknologi.

Det kan være vanskelig å diskutere bærekraft i en næring som utvinner ikke-fornybare ressurser. Vi legger følgende definisjon av bærekraft i bergindustrien til grunn for vårt arbeid på dette området: Mineralressurser i Norge skal forvaltes til beste for det norske samfunnet på en måte som tar hensyn til nåværende og framtidige generasjoners behov.

Denne definisjonen innebærer å anerkjenne det faktum at menneskene alltid har vært, og alltid vil være, avhengig av mineralske råstoffer. Vår jobb er å sørge for at råstoffene tas ut så ressursbesparende og effektivt som mulig. 

Vårt bærekraftsarbeid

Ansvaret for bærekraftig drift og utvikling i Norge er delt mellom flere aktører: Myndigheter, bransjeorganisasjon og bedrifter.

Myndighetenes rolle i industriutviklingen handler om å etablere gode rammer som skaper forutsigbarhet, konkurransekraft og muligheter for lønnsom drift. Rammevilkårene må samtidig stille krav om så miljøvennlig drift som mulig, innenfor et perspektiv som åpner for lønnsomhet og andre relevante faktorer.

Norsk Bergindustris rolle i bærekraftdiskusjonen er todelt. For det første har bransjeforeningen mulighet til å øke bevisstheten rundt miljø og bærekraft i industrien i medlemsmassen, etablere fora for kompetanseoverføring mellom bedriftene, samt å stille krav til medlemsbedriftene om økt innsats på miljø og bærekraft. For det andre har bransjeorganisasjonen ansvar for å være bindeledd mellom industri og myndigheter for å utvikle bransjens rammevilkår i mer bærekraftig retning, herunder kommunikasjon knyttet til bransjens bidrag for en mer bærekraftig drift.

Bedriftene spiller naturligvis den viktigste rollen i arbeidet med å styrke og synliggjøre bergindustriens bærekraftperspektiv. Hovedansvaret for både å kommunisere dagens bidrag til å gjøre industrien mer bærekraftig og å gjennomføre miljøforbedrende tiltak ligger hos bedriften. Norsk Bergindustris medlemsbedrifter er vidt forskjellige, og det er bedriftenes eget ansvar å optimalisere driften også i et bærekraftperspektiv. Det krever bevissthet hos de ansatte, hos ledelsen og blant eierne.

 

Miljørapportering – TSM og EPD

Norsk Bergindustri har egne fagkomiteer som jobber med miljø. I disse komiteene sitter representanter fra medlemsbedrifter i alle våre delbransjer som jobber med miljø i bergindustrien til daglig. I tillegg får vi råd fra eksterne ressurspersoner og organisasjoner.

For å styrke bærekraftsarbeidet tar bergindustrien i bruk rapporteringsprogrammet «TSM – en bærekraftig bergindustri». Dette er et gjennomprøvd rapporteringsprogram som er i bruk i flere land rundt om i verden. TSM bidrar til å sikre dialog med interessegrupper, lokalsamfunn og urbefolkning (ILU), innfører bedre miljøstandarder og forplikter selskapene til å øke sikkerheten for ansatte og omliggende områder. Som et ledd i bergindustriens strategi i å styrke bærekraftsarbeidet knyttes TSM opp mot flere av FNs 17 bærekraftsmål.

Videre har mange av Norsk Bergindustris medlemsbedrifter tatt i bruk vår egen EPD (Environment Product Declaration). En EPD er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste. Dette har transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er basert på internasjonale standarder.

EPD gir miljørådgivere og innkjøpere, et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produkt ved innkjøp av varer og tjenester. Den gir ledere bedre beslutningsgrunnlag i strategiske prosesser i forbindelse med produkt- og miljøutvikling. En EPD gir ansvarlige for utvikling og innovasjon et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele produktverdikjeden og den gir markedsansvarlige nødvendig dokumentasjon av miljøegenskaper i henhold til kundens krav.    

Lurer du på noe? Ta kontakt!