Mineralnæring gir vekst i hele landet - Odd Omland (Ap)

Odd Omland representerer Arbeiderpartiet i Stortingets næringskomité.

Mineralnæringen er som et industrielt kinderegg. For det første produserer bransjen varer Norge og resten av verden er helt avhengige av. For det andre er den norske industrien miljøvennlig og høyteknologisk, det sikrer god ressursutnyttelse og bærekraftig produksjon. For det tredje bidrar bransjen til vekst og næringsutvikling i hele landet. Derfor vil Arbeiderpartiet legge bedre til rette for utvikling i mineralnæringen i årene som kommer.

Forutsigbarhet i møte med myndigheter, mineralkartlegging og styrket internasjonal konkurranseevne er viktige stikkord i dette arbeidet. Forleden presenterte Arbeiderpartiet et krafttak for mineralnæringen i Stortinget der vi gjennom åtte konkrete punkter viser hva vi mener er viktigst for å skape videre vekst framover:

1. Evaluere Mineralloven, med mål om å sikre at mineralressursene forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode, og sikrer velferd, sysselsetting og et bedre miljø.

2. Gjenoppta kartleggingen av mineralressursene. Uten denne kartleggingen legges det store begrensninger på ny industriutvikling og nye arbeidsplasser.

3. En mer forutsigbar saksbehandling, der tiden det tar å få svar reduseres. Ett viktig tiltak for dette er fylkesgeologer. Kommunene må gjennom arealplanlegging skaffe seg god kunnskap og kartlegging av mineralressursene

4. Styrke mineralforvaltningen for å kunne ivareta framtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veiledning av kommunene

5. Næringens miljøavtrykk må reduseres, og det må satses målrettet på økt forskning særlig knyttet til reduksjon av avfall og ulemper som følge av dette.

6. Det bør utarbeides en strategi for økt utnyttelse og bearbeiding av mineraler i Norge

7. For å sikre fremtidig vekst trenger næringen kompetent arbeidskraft. Det bør foretas en gjennomgang av dagens situasjon og fremmes nødvendige tiltak.

8. Internasjonalt bør næringen bli mer bærekraftig og miljøvennlig. Norske myndigheter bør jobbe for strengere internasjonale miljøkrav til utvinning av mineralressurser og utarbeide en strategi for dette.

Bransjen møter tøffe miljøkrav. Det er nødvendig for at de norske mineralressursene forvaltes på en bærekraftig måte og for å styrke samfunnsaksepten all industri er avhengig av. Norske miljøstandarder vil være et fortrinn i en framtid med kritiske forbrukere og enda skarpere fokus på bærekraft. Strenge krav må likevel følges opp gjennom forutsigbar forvaltning der mulighetene for omkamper og trenering reduseres mot tydeligere krav i starten av prosessene. Det vil spare både bransjen og det offentlige for ressurser.

Sist Arbeiderpartiet satt i regjering kom både mineralloven og Norges første mineralstrategi på plass. Det er vi stolte av! Vi i Arbeiderpartiet gleder oss til å fortsette arbeidet vi startet på. Vi starter med disse åtte punktene og sikrer vekst og utvikling i den norske mineralnæringen.