Vi må ta vårt ansvar som mineralrikt land

Bergverksindustri har lange tradisjoner i Norge. Tidlig gruvedrift på Røros og Kongsberg la mye av grunnlaget for en tidlig industrialisering av Norge. Mineraler og prosessindustri har gjennom norsk historie betydd vekst, fremgang, jobber og velferd.

Men mineraler har i vår historie også havnet i sentrum av sikkerhetspolitikken. Det største militære slaget på norsk jord fant sted i Narvik 1940, med deltagelse fra noen av de største europeiske militærmaktene på den tiden. Det handlet om malmen som ble utvunnet i Sverige og skipet ut fra Narvik havn. Den nylige spillefilmen Kampen om Narvik minner oss om at mineraler har med geopolitikk å gjøre.

Vi står i en tid hvor to trender er gjennomgripende i ethvert moderne samfunn over hele verden: Energiomstilling til et karbonnøytralt samfunn og digitalisering. Begge deler krever ufattelige mengder mineraler og sjeldne jordarter.

Vi må ikke gjenta feilen med å gjøre Europa avhengig av et autoritært regime. Vi er alle enige om at russisk gass skal fases ut. På samme måte må vi bli mindre avhengig av strategiske råvarer og verdikjeder som kontrolleres av Kina, eller andre land som vi ikke er alliert med.

Det er på denne bakgrunn at vi i Høyre mener at regjeringen ikke handler nok, eller riktig, for å utløse det store potensialet for mer mineraler og sjeldne jordarter. Vi har et ansvar også overfor våre allierte som et mineralrikt land, og geologisk sett som en del av det baltiske skjold.

Vi har i Høyre nylig holdt en høring om mineraler med over 30 deltagere. Konsesjonsprosessen er et hovedanliggende. De må bli raskere og mer forutsigbare. Solberg-regjeringen startet arbeidet med å samle lovverket i en ny minerallov. Hurtigspor må ikke få bli et tomt begrep, men en realitet med innhold. Det krever politisk handling, løsninger og politisk støtte – i nær dialog med næringen.

Miljøbevegelsen er heldigvis stadig mer positive til mineralnæringen fordi de ser at det grønne skiftet innebærer mer gruvevirksomhet. Vi vil utfordre dem til å vise konkret støtte til en næring som er grønnere, mer bærekraftig og ansvarlig enn kanskje noe annet sted på kloden.

Med gode innspill og dialog med alle aktørene vil vi i Høyre lage en ny politikk. Vi trekker linjene fra den norske bergverkshistorien når vi ser behovet for en kraftig oppgradering av politikken, i lys av omfattende parallelle prosesser som Critical Raw Materials Act i EU. Vi trenger handling og tydelig politisk støtte, fremfor festtaler.

Mineralvirksomhet i Norge handler om å etablere fremtidens grønne industri, intet mindre. Det er verdiskaping, grønn omstilling, arbeidsplasser og velferd for landet vårt og våre allierte.

Bård Ludvig Thorheim

Høyre

Medlem av Energi -og miljøkomiteen