Norsk Bergindustri

Innhold

Fakta om bergindustrien

Mineralske råstoffer spiller en helt avgjørende rolle for ethvert moderne samfunn.

Hver eneste nordmann forbruker ca. 15 tonn mineralske råstoffer i året. 

Ny teknologi krever sikker tilgang på mer og flere typer mineraler.

For eksempel trenger man 13 gruver for å lage en vindmølle, 16 for å produsere et solcellepanel. 

Sjekk ut steinalderen

Finn ut noe du kanskje ikke visste om bergindustrien fra før!

Bærekraft i Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri har egne fagkomiteer som jobber med miljø. I Miljøkomite og Deponikomiteen sitter representanter fra medlemsbedrifter i alle våre delbransjer som jobber med miljø i bergindustrien til daglig. I tillegg får vi råd fra eksterne ressurspersoner fra blant andre Bellona.

Det kan være vanskelig å diskutere bærekraft i en næring som utvinner ikke-fornybare ressurser. Vi legger følgende definisjon av bærekraft i bergindustrien til grunn for vårt arbeid på dette området:

Mineralressurser i Norge skal forvaltes til beste for det norske samfunnet på en måte som tar hensyn til nåværende og framtidige generasjoners behov.

Denne definisjonen innebærer å anerkjenne det faktum at menneskene alltid har vært, og alltid vil være, avhengig av mineralske råstoffer. Vår jobb er å sørge for at råstoffene tas ut på en så ressursbesparende og effektivt som mulig. 

Hvem har ansvar for økt bærekraft i bergindustrien?

Ansvaret for bærekraftig drift og utvikling i Norge er delt mellom flere aktører: Myndigheter, bransjeorganisasjon og bedrifter. 

Myndighetenes rolle i industriutviklingen handler om å etablere gode rammer som skaper forutsigbarhet, konkurransekraft og muligheter for lønnsom drift. Rammevilkårene må samtidig stille krav om så miljøvennlig drift som mulig, innenfor et perspektiv som åpner for lønnsomhet og andre relevante faktorer. 

Norsk Bergindustris rolle i bærekraftdiskusjonen er todelt. For det første har bransjeforeningen mulighet til å øke bevisstheten rundt miljø og bærekraft i industrien i medlemsmassen, etablere fora for kompetanseoverføring mellom bedriftene, samt å stille krav til medlemsbedriftene om økt fokus på miljø og bærekraft. For det andre har bransjeorganisasjonen ansvar for å være bindeledd mellom industri og myndigheter for å utvikle bransjens rammevilkår i mer bærekraftig retning, herunder kommunikasjon knyttet til bransjens bidrag for en mer bærekraftig drift.

Bedriftene spiller naturligvis den viktigste rollen i arbeidet med å styrke og synliggjøre bergindustriens bærekraftperspektiv. Hovedansvaret for både å kommunisere dagens bidrag til å gjøre industrien mer bærekraftig og å gjennomføre miljøforbedrende tiltak ligger hos bedriften. Norsk Bergindustris medlemsbedrifter er vidt forskjellige, og det er bedriftenes eget ansvar å optimalisere driften også i et bærekraftperspektiv. Det krever bevissthet hos de ansatte, hos ledelsen og blant eierne.  

Mineralenes rolle i det grønne skiftet

Begrepet "det grønne skiftet" har fått fotfeste i debatten om lavere klimautslipp og en grønnere industri. Sikker tilgang på en rekke mineraler er en forutsetning for at det grønne skiftet skal bli en realitet. Vindmøller, solceller, el-biler og annen miljøvennlig teknologi krever mineralske råstoffer, akkurat som man trenger det for å produsere nær sagt alt annet vi omgir oss med i en moderne verden. 

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt