SINTEF Industri med nytt FoU-initiativ for bergindustrien

Økt etterspørsel etter metaller, industrimineraler og byggeråstoffer fører til økt produksjon av overskuddsmasser fra mineral- og prosessindustrien. Derfor tar SINTEF Industri initiativ til et eget FoU-prosjekt for å øke den kommersielle anvendelsen av overskuddsmasser.

Norsk Bergindustri har satt seg som mål å bidra til mer effektiv utnyttelse av mineralressursene som tas ut. Én viktig forutsetning for å få til dette er økt bruk og etterspørsel etter restmineraler og overskuddsmasser. Dette er viktige hensyn i EUs sirkulære økonomi. Bare fra norsk mineralindustri alene blir det produsert ca. 20 millioner tonn overskuddsmasser som i liten grad utnyttes til kommersielle formål. Dette er viktige ressurser som i fremtiden bør etterspørres på kommersielt.

 

For å bidra til en slik utvikling har SINTEF Industri tatt initiativ til et nytt forskningsprosjekt om ressurseffektivitet og avfallsreduksjon i bergindustrien. Prosjektet tar sikte på å utvikle nye ideer og nye kombinasjoner av materialer og bruksområder som vil øke den kommersielle anvendelsen av overskuddsmasser. I tillegg ønsker SINTEF Industri å være med på å utvikle innovative prosesser for produksjon og prosessering av nye produkter basert på primær materialer og overskuddsmasser.

 

Last ned presentasjon om prosjektet her

 

SINTEF Industri, SINTEF Byggforsk og NTNU har sendt inn en prosjektskisse til Forskningsrådet. Basert på tilbakemeldingene fra Forskningsrådet vil det sendes en endelig søknad om forskningsmidler til høsten. Det er allerede flere industripartnere som har signalisert interesse for prosjektet, men det er naturligvis åpent for flere industripartnere. Aktuelle partnere i prosjektet kan for eksempel være produsenter av mineraler, naturstein og pukk/tilslag, produsenter av sement, betongelementer og andre sementbaserte produkter, leverandørindustri, samt sluttbrukere og offentlige myndigheter.

 

SINTEF Industri inviterer til et arbeidsmøte i Trondheim 6. juni, der målet er å utvikle grunnlaget for en fullstendig søknad til Forskningsrådet. Bedrifter som ønsker å delta i FoU-prosjektet og som har lyst til å være med på arbeidsmøtet kan kontakte Per Helge Høgaas (Per.Helge.Hogaas@sintef.no) ved SINTEF.