Bærekraft på dagsorden hos næringsministeren

En fornøyd forsamling hos næringsminister Vestre.

Norsk Bergindustri var invitert til næringsminister Jan Christian Vestre for å snakke om bærekraft og mineralnæringens rolle i det grønne skiftet.

På møtet stilte generalsekretær Anita Helene Hall sammen med representanter fra fire av våre medlemsbedrifter; Nordic Mining ASA, Franzefoss AS, Rana Gruber AS og Lundhs AS. I tillegg var Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund, Bellona og andre miljøorganisasjoner representert i møtet.

Viktig for oss var det at næringsministeren slo fast at mineralnæringen er et viktig satsingsområde for regjeringen og at tilgang på mineraler er avgjørende for det grønne skiftet.

Anita hadde fokus på å få fram at næringen tar sitt miljøansvar på største alvor og har et tydelig mål om å drive sin virksomhet med lavest mulig klimautslipp i fremtiden. Men dette forutsetter et spleiselag mellom myndigheter og bransjen. For å realisere potensialet i bransjen bedre, må regulatoriske hindringer fjernes og statlig risikoavlastning på plass, forklarte hun. Bransjen opplever i dag til dels dårlig koordinerte offentlige myndigheter og at virkemiddelapparatet ikke er tilpasset deler av bransjen.

Våre medlemsbedrifter orienterte om aktuelle prosjekt og tiltak som de jobber med for å redusere overskuddsmasser og nærmere omlegging til nullutslipp. Ett eksempel er Rana Gruber

Videre redegjorde Anita for bransjens avgjørende rolle i enhver industriell næringskjede. Norge må lete og utvinne mye mer om vi skal klare omleggingen til fornybarsamfunnet. Den norske berggrunnen inneholder mange av de mineraler som blir mer ettertraktet i det grønne skiftet, herunder kobber, titanstoff, grafitt, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE). Til det siste har vi mulighet til å skape innovative verdikjeder for blant annet permanentmagneter, da Norge trolig sitter på Europas største forekomst av REE.

Vi opplevde en engasjert og nysgjerrig næringsminister og vi ser allerede frem til neste møte på nyåret, avslutter Anita.

Du kan lese mer om vårt arbeid rundt miljø og bærekraft her 

Du kan lese mer om Hurdalsplattformen her