Mineralstrategien er fremlagt

Omsider kom regjeringen med sin lenge varslede mineralstrategi. I forkant av fremleggelsen var vi opptatt av tydelig konkretisering av hvordan regulatoriske flaskehalser fjernes, og ikke minst hvordan tilgangen til relevant risikokapital kunne realiseres.

Dessverre var strategien lite konkret på disse områdene. Når vi kjenner dagens lange linjer i mineralnæringen, frykter vi at dens uforløste potensial forblir nettopp det. Norsk Bergindustri vil jobbe hardt fremover for å få på plass tilstrekkelig budsjettmidler for 2024 som støtter opp under intensjonene i strategien; hurtigspor, one stop-shop, økt geofysisk kartlegging og etableringen av et fond/selskap. Dette krever blant annet styrking av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og virkemiddelapparatet. Samtidig må det gjøres endringer i regelverk knyttet til ønske one stop shop. Vi har ingen tid å miste!

Vi merker oss at EU legger lista høyt; Innen 2030 skal de samlet utvinne minst 10 prosent, og prosessere minst 40 prosent, av sitt eget behov for strategisk viktige råvarer. EUs råvareforordning forventes implementert neste år. De har vært tydelige på å definere måltall for egen utvinning og prosessering. Samtidig setter de klare mål for varighet på tillatelsesprosesser (utvinning/prosessering). Mineralstrategien svarer ikke ut EUs høye ambisjonsnivå etter vår mening.  

Et varslet hurtigspor for kritiske mineralprosjekter støttes, men vi vil be regjeringen unngå at mineraler som faller utenfor kategorien, ikke havner på et “sidespor”. Det er viktig at slike prosjekter som ellers kan ha stor betydning for forsyning/sikkerhet ikke blir utsatt for ytterligere forsinkelser.  

Regjeringen har en ambisjon om at nye, større prosjekter kun benytter nullutslipp maskiner senest fra 2030. Her vil vi påpeke at dette krever en storstilt satsning på statlig utbygging av infrastruktur hvor mineralnæringen må prioriteres foran annen industri.  

Norsk Bergindustri støtter regjeringens ambisjoner om å minimere bruken av overskuddsmasser ved økt forskning. Samtidig betinger økt gjenbruk av overskuddsmasser at annen industri ser muligheter og tar i bruk avgangsmassene fra mineralnæringen. Et nytt ekspertutvalg foreslås nedsatt for å se på nye miljøkrav for deponering, herunder vurdere fremtiden til sjødeponi. Vi mener det er dumt å vurdere forbud mot en deponiløsning som kan være best for miljøet. Ellers er vår mening at bransjen må være representert i et slikt utvalg. 

Regjeringen vurderer å innføre et særskilt urfolksvederlag også i tradisjonelle samiske områder utenfor Finnmark. Vi er prinsipielt imot at det skal ilegges et særskilt urfolksvederlag på mineralnæringen alene. Det fremstår dessuten som næringsvridende at en bestemt næring skal yte vederlag. 

Avslutningsvis støtter vi regjeringens ambisjoner om å legge til rette for utvikling av markedsplasser for byggeråstoff basert på overskuddsmasser fra mineralutvinning, samferdselsprosjekter og byggeprosjekter. 

En ting er sikkert, vi har en stor jobb å gjøre for å få dette ytterligere materialisert.

Regjeringens mineralstrategi finner du her