Møte hos Næringsdepartementet

Anita og Lars-Erik fra sekretariatet hadde med seg styreleder Ole Christian Selsås til møte med statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Næringsdepartementet.

Norsk Bergindustri hadde bedt om møte med departementet for å gi våre overordnede innspill til mineralstrategien, få oppdateringer på arbeidet med ny minerallov og orientere om vårt bærekraftsarbeid. Samtidig ville vi høre departementets refleksjoner rundt Critical Raw Materials Act (CRMA) og hvordan dette ville påvirke arbeidet med ny mineralstrategi og minerallov.

Når det gjelder mineralstrategien var vi opptatt av å adressere følgende:

  • Som følge av det regjeringens varslede hurtigspor for kritiske prosjekter må Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) styrkes i de kommende statsbudsjettet for å møte oppgavene som venter (kompetanse/ressurser). En bekymring vi adresserte var at DMF skal prioritere kritiske mineralprosjekter, men regjeringen må også sikre at prosjekter som ikke definert under "kritisk" (byggeråstoff, naturstein), havner på et sidespor. Uansett; vi må ha tydelige, mer effektive prosesser med forpliktende tidsfrister for offentlige aktører.
  • Mineralstrategien legger en rekke føringer for Norges geologiske undersøkelse (NGU) knyttet til prioritert kartlegging, tilrettelegging av data, promotering av ressurspotensial samt ressursklassifisering. Her mener vi at NGU i det kommende og fremtidige statsbudsjett må ha en mer målrettet bevilgning over minimum ti år på 30 mill. kroner årlig for oppfølging av tiltak og intensjoner i strategien
  • Regjeringen har som uttalt ambisjon i mineralstrategien at kapasiteten i strømnettet forsterkes for å sikre nok kraft for nye prosjekter. Nåværende og fremtidig næringsutvikling gjør at kapasiteten i strømnettet fylles opp i løpet av få år, og mye kapasitet er allerede reservert. Mineralnæringen er i hovedsak lokalisert i distriktene, og allerede i dag merkes det at tilgangen på kraft er begrenset. For at mineralnæringen skal kunne vokse videre, herunder benytte nullutslippsmaskiner mot 2030, må myndighetene få til et betydelig løft på nettforsterkning, men også styrking av Enova (tydelig mandat).
  • Regjeringen ønsker å nedsette et ekspertutvalg (innen utgangen av 2024) som skal vurdere fordeler/ulemper ved ulike deponiformer, herunder mulig forbud mot sjødeponi. Norsk Bergindustri er opptatt av at bransjen må være representert i dette utvalget, ikke minst gjelder det utforming av mandatet. Når det gjelder et evt forbud mot sjødeponi, går vi sterkt imot dette, jf tidligere utredning fra Miljødirektoratet.
  • Regjeringens ønske om å tilrettelegge for utvikling av markedsplasser for byggeråstoff basert på overskuddsmasser fra gruver, samferdsel, bygg ol. støttes. Men vi må ha en mer forpliktende tidsplan og næringen må være representert i arbeidet.      
  • Regjeringen skriver i strategien: “...vil vurdere opprettelse av et eget statlig mineralselskap eller fond for å sikre lønnsom og bærekraftig utvikling av kritiske råvarer”. Norsk Bergindustri mener vi er på overtid og at risikoavlastning i tidlig fase er helt essensielt for å realisere mineralprosjekter. Dette gjelder både i forbindelse med kartlegging, utvinning og videre bearbeiding av mineraler. Det er behov for nye risikoavlastende virkemidler både for kartlegging av mineralforekomster og ved investeringer i industriell produksjon. Vår tilbakemelding var at regjeringen må adressere tiltak i det kommende statsbudsjettet.

Vi er utålmodig på vegne av næringen for å få fortgang på økt samordning mellom offentlige aktører, effektivisering av prosesser og relevant risikoavlastning. Dessverre kunne ikke departementet på det nåværende tidspunkt gi oss noe videre tidsløp, ei heller lovnader. Vi mener at Norge må implementere CRMA i EØS avtalen. Fortsettelse følger!

Anita orienterte om status rundt TSM. Hun kunne melde om god fremdrift og oppslutning rundt vårt arbeid, hvor snart 50 virksomheter har registrert seg inn i portalen og 30 stykker fullført en eller flere protokoller. Statssekretær Bjørnflaten synes dette var en gledelig utvikling og så frem til fortsettelsen.

Når det gjelder arbeidet med ny minerallov så kunne departementet melde at de akkurat har startet med gjennomgangen av de innkomne høringsinnspill, og at det er for tidlig å kommunisere utad en tidsplan for dette arbeidet. Her poengterte vi at evt ny lov må hensynta EUs CRMA og den nye verdensorden vi er vitne til. Vi ble lovet å holdes orientert, men også involvert i det videre arbeidet.

Du kan også lese mer om våre synspunkter til mineralstrategien her