Byggeråstoff

All infrastruktur vi omgir oss med, inneholder byggeråstoffer. Enten i form av sand, naturlig knust stein, eller pukk som stein som er knust ned til ulike fraksjoner (størrelser) ved hjelp av maskiner.

Pukkverk holder lokalsamfunnet i gang
Pukkverk er ikke bare viktige arbeidsplasser i kommunene, men er også avgjørende for at lokalsamfunnet skal fungere.

Pukk og grus er essensielt råstoff når man skal bygge ut tomter, bygge gang- og sykkelveier, eller legge ny asfalt. For å nevne noe.

Kortreist stein bidrar til å holde byggekostnader nede, og også til lavere CO2-utslipp i bygg- og anleggsprosjekter.

Men pukkverk er også avgjørende når flom og ras ødelegger veier. Med et pukkverk i nærheten kan man raskt få tilgang til stein og grus, slik at veien raskt kan repareres og gjenåpnes.

Derfor sier vi at pukkverket er førstelinjetjenesten når kommunen rammes av flom eller skred.

Pukkverk tar også imot masser fra utbyggingsprosjekter, som blant annet tunnelsprenging. Våre medlemmer tar imot masser, oppbevarer dem, renser massene og legger til rette for at de igjen kan gjenbrukes som grus eller pukk i andre prosjekter. 

Pukkverk finnes i dag i de fleste kommuner, men fortsatt er det er rekke kommuner som ikke har lagt til rette for pukkindustrien. Derfor jobber vi mye med å få kommuner til å sette av arealer til uttak av stein og til massemottak.

De viktigste forbrukerne av sand, grus og pukk er bygge- og anleggsbransjen. De siste årene har utviklingen innenfor betongkonstruksjoner og vegbygging stilt nye krav til materialegenskaper, og dermed økt behovet for kunnskap om forekomstenes sammensetning, kvalitet, beliggenhet og volum.

Hva brukes det til?
I dag bearbeides og foredles mineralske råstoffer gjennom knusing, sikting og vasking for bruk til ulike byggeformål som veier, jernbanetraseer, plattformer offshore, boliger og annen virksomhet i tilknytting til bygge- og anleggsvirksomhet. Råstoffene tas ut fra fjell ved sprengning (gjerne kalt pukk) eller fra naturlige løsmasser, som for eksempel grusavsetninger. Materialet knuses og sorteres før bruk.

Kilder: Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for Mineralforvaltning.