Norsk Bergindustri

Innhold

EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

En EPD er transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til kravene om objektivitet, sammenlignbarhet og troverdighet. 

Pukk, grus, naturstein, kontormøbler, rengjøringstjenester eller en kWh vannkraft til oppvarming av et kontorbygg, er alle eksempler på hva som kan miljødeklareres. 

Viktig redskap 

EPD gir miljørådgivere og innkjøpere, et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produkt ved innkjøp av varer og tjenester. Den gir ledere bedre beslutningsgrunnlag i strategiske prosesser i forbindelse med produkt- og miljøutvikling. En EPD gir ansvarlige for utvikling og innovasjon et viktig redskap ved produktutvikling og forbedringer i hele produktverdikjeden og den gir markedsansvarlige nødvendig dokumentasjon av miljøegenskaper i henhold til kundens krav.  

Krav 

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. 

Innholdet i EPD må være i tråd med krav og retningslinjer i ISO 14020 (Miljømerker og deklarasjoner - Generelle prinsipper). Eventuelle miljøpåstander basert på EPD anbefales å oppfylle kravene i ISO 14021 (Miljømerker og deklarasjoner - egenerklærte miljøkrav) og nasjonal lovgivning og beste tilgjengelige praksis i de markedene der det vil bli brukt. ISO 14021 sier at kun miljøpåstander som kan støttes av up-to-date og dokumenterte fakta kan brukes. For eksempel påstander, slik som "miljøvennlig" bør unngås. 

Kalkulatorverktøy 

En generell EPD for fremstilling av ett aktuelt produkt og gjelder i inntil fem år. 

Imidlertid vil ofte dataene rundt produktet endre seg i løpet av denne tiden og den utarbeidede EPD’en blir dermed utdatert før fem år har gått.  

Det er utviklet kalkulatorer for utarbeiding av prosjektspesifikk EPD. Dette fungerer slik at alle grunnlagsdata er registrert og at man kun tillegger data for de spesielle verdiene som gjelder for prosjektet. EPD’en blir da prosjektspesifikk. Kravene til utarbeidelse av prosjektspesifikke EPD’er øker. I en slik EPD inngår også forhold som kun gjelder for leveranse til det aktuelle prosjektet for eksempel transport frem til kunden. I et slikt tilfelle kan ikke den generelle EPD’en benyttes, men man må utarbeide en egen EPD for produktene som inngår i prosjektet. 

Medlemsfordel 

Det er ressurskrevende, både økonomisk og på andre måter å utvikle en EPD.  

Norsk Bergindustri har en slik kalkulator og kan tilby medlemmene tilgang til denne.  

Kalkulatoren fungerer som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging, men med den fordelen at grunndata om innsatsfaktorer kan deles i en felles base. Dermed må ikke alle registrere alt selv fra bunnen. Det er også mulighet for den enkelte bedrift å legge inn egne grunndata som ikke deles i basen om det er ønskelig.Verktøyet er utviklet og driftes av LCA-Norge.  

Det er pålagt å gjennomføre kurs for å bruke en EPD. For medlemmer som tilslutter seg Norsk Bergindustris EPD-kalkulator blir det arrangert felles kursing. Det er også etablerbrukerforum med møter etter behov for alle medlemmer som benytter verktøyet. Her deles erfaringer og det tas felles beslutninger om videreutvikling og oppgraderinger. 

Som medlem i Norsk Bergindustri får du tilgang til foreningens EPD-kalkulator. Ikke medlem? Sjekk ut mer om medlemskap her