FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

FNs bærekraftsmål gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige. Målene har stor innvirkning på norsk politikk - både i kommuner og lokalsamfunn og nasjonalt.  

Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår mye arbeid også her hjemme.  

Det grunnleggende prinsippet for bærekraftig utvikling er å imøtekomme dagens behov samtidig som man beskytter og sikrer fremtidige generasjoners behov. Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner - økonomi, miljø og sosiale forhold. 

Bergindustrien bidrar til bærekraftig utvikling ved å integrere økonomisk vekst med miljøvern, sosial fremgang og effektiv styring. 

Norsk Bergindustri er medlem i flere europeiske bransjeforeninger, blant annet Euromines. Denne foreningens medlemmer har satt opp og følger en rekke retningslinjer for bærekraftig utvikling i den europeiske gruvesektoren. Disse retningslinjene er basert på at tilgang til og bruk av mineraler og metaller er avgjørende for et bærekraftig samfunn, for samfunnets velvære og for økonomisk utvikling. 

Bergindustrien i Norge og Europa gir mange regioner vekst og sysselsetting, og bidrar til en bærekraftig utvikling av disse regionene. 

Utrydde fattigdom

Europa har en overflod av mineralrikdom som kan bidra til at fattigdom ikke blir et utbredt problem innenfor våre grenser. Bergindustrien gir allerede sysselsetting og inntekt for mange tusen innbyggere, og det er fortsatt mange verdifulle, uutnyttede mineralforekomster over hele Europa. Disse mineralene og metallene er avgjørende for å opprettholde dagens levestandard

 

Utrydde sult

I tillegg til økonomisk vekst og jobbskaping, kan bergindustrien gi viktige næringsstoffer til jord som øker avlingene. 

Mineraler spiller en viktig rolle både for å sikre riktig ernæring og for å bidra til å produsere nok mat til en voksende befolkning. Mineraler og metaller som kaliumkarbonat, sink og fosfor og bergarter som gipsstein og kalkstein brukes ofte til å øke avlingene, noe som vil bli stadig mer kritisk når befolkningen vår vokser.

Apatitt er kilde for fosfor og brukes til å produsere fosfat, som er en vesentlig bestanddel i kunstgjødsel.

God helse

Kroppene våre trenger mineraler og metaller som kalsium, magnesium, jern og mange flere for å fungere skikkelig. Disse næringsstoffene blir ofte tilsatt mat under produksjonen for å øke folkehelsen. De er også tilgjengelige som kosttilskudd og medisiner for å bekjempe sykdom eller bedre helsen.

Fluor kommer fra mineralet fluoritt og brukes blant annet i tannkrem.

Sikre sunne arbeidsforhold er viktig, og den norske bergindustrien er omfattet av noen av verdens strengeste miljø- og HMS-regelverk. Europeiske virksomheter innen bergindustrien utvikler ofte helseprogrammer for arbeidstakere og velvære til lokalsamfunn og entreprenører, noe som sikrer positive effekter på mennesker i de omkringliggende områdene. 

God utdanning

Selv om utdanning er tilgjengelig for alle europeiske borgere, er det behov for større forståelse i samfunnet for viktigheten av mineraler, metaller og byggeråstoff.

Grafitt er et vanlig industrimineral i Norge, som i dag blir utvunnet på Trælen på Senja. Grafitt er et meget mykt mineral med svart farge og brukes i blyanter. 

Kalsitt, eller kalkspat, er et av de vanligste mineralene i jordskorpen. I Norge blir mye av den produserte kalsitten brukt til fyllstoff i papir.

Et stort utvalg av materialer som indium, kobber og silisium er avgjørende for datamaskiner og andre moderne teknologiske verktøy som forbedrer læringsmetodene.

Bergindustri har lærlingordninger, stipender og utdannelsesprogrammer. Den gir også en rekke sysselsettingsmuligheter og den investerer lokal opplæring. 

Likestilling mellom kjønnene

Mineraler og metaller virker kanskje ikke relatert til likestilling, men dette er en topp-prioritet i alle leddene i bransjen som på ulike måter deltar i utvinning av disse dyrebare ressursene. 

De fleste selskapene innen bergindustrien i Norge og Europa har klare retningslinjer som støtter likestilling, de har kvinner i lederroller, rutiner for å sikre en trygg arbeidsplass for kvinner, samt fokus på å rekruttere og beholde kvinnelige ansatte. 

Rent vann og gode sanitærforhold

Mineraler spiller en kritisk rolle i vannprosessering for å sikre trygt drikkevann for innbyggerne. Kalk bidrar til pH-regulering i vann. Kalkprodukter brukes til behandling og korrosjonskontroll av drikkevann og rensing av avløpsvann. Kalkproduktene brukes også for å skape pH-balanse i elver, vassdrag, innsjøer, bekker, terreng og riktig pH i fiskeanlegg.

Og du kan ikke få rent vann fra kranen uten rør, som er laget av en rekke materialer som støpejern, kobber, stål eller betong.

Virksomheter innen bergindustrien har et ansvar for å sikre at de ikke forurenser vannressurser eller hindrer tilgang til rent vann. Bergindustrien samarbeider med eksperter for å måle, analysere og teste kvaliteten på vannressursene og forholder seg til et strengt regelverk. 

Ren energi til alle

Bruk av bærekraftige energikilder som vind, sol og vann er helt avhengig av mineraler og metaller. Uten råvarene kan vi ikke bygge strukturer og enheter som er nødvendige for å omgjøre kraft til elektrisitet. Grunnleggende materialer inkluderer stål og betong for vindturbiner, og silisium, gallium, litium og kobolt (blant mange andre) for solcellepaneler. Mange av disse mineralene og metallene er også essensielle i batterier som brukes til å lagre energi og gjøre det nyttig i kjøretøy og bærbare enheter.

Spodumen er en sjelden, men viktig kilde til litium for bruk blant annet
i keramikk, mobiltelefoner og litiumbatterier. Litium blir ekstrahert fra
mineralet ved at det smeltes i syre. I Norge finner vi dette mineralet i pegmatitter i Meløy.

Bergindustrien over hele Europa jobber også for å drive virksomheten mer effektivt, ved å bruke mer rene energikilder og redusere energiforbruket. 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

En viktig faktor i fortsatt økonomisk vekst er utviklingen av ny teknologi. Mange høyteknologiske enheter, inkludert nye innovasjoner og de vi allerede er vant til som smarttelefoner, krever materialer som indium, neodym, sølv, tinn, gallium og mange flere. En smarttelefon alene inneholder opptil 50 forskjellige materialer. Produksjonen av disse enhetene gir også sysselsetting over hele verden.

Bergindustrien samarbeider kontinuerlig med myndigheter og andre selskaper og organisasjoner. Dette for å forbedre økonomiske utviklingsmuligheter og investere på forskjellige måter for at lokalsamfunnet kan bli økonomisk sikret også etter et pukkverk, en gruve eller et steinbrudds levetid. Man regner med at en arbeidsplass i bergindustrien utløser ytterligere tre arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Innovasjon og infrastruktur

Mineraler og metaller er råvarene som gir næring til et bredt spekter av næringer. De er bokstavelig talt byggesteinene for infrastrukturutvikling og et betydelig innovasjonsområde ettersom materialene stadig blir sterkere, mer holdbare og mer effektive.

Bergindustri ledsages vanligvis av en samfunnsutvikling i lokalsamfunnet, somutvikler eller forbedrer infrastruktur og bidrar med befolkningsvekst.

Europeiske og norske virksomheter innen bergindustrien ligger langt fremme innen innovasjon og leverandører av råvarer som brukes til infrastrukturutvikling og utvikler stadig bedre, mer holdbare, mer effektive og miljøvenning materialer for disse formålene. 

 

Mindre ulikhet

En mineralressurs kan øke økonomien i regioner hvor forekomster ligger - eller utnyttes på måter som forårsaker alvorlig skade på mennesker og miljø. Vår moderne livsstil er avhengig av disse mineralene og metallene, og EU er forpliktet til å sikre at disse materialene samles og bearbeides på måter som øker rikdom, reduserer ulikheter og tar samfunnsansvar, både i Europa og globalt.

 

Bærekraftige byer og samfunn

Det er umulig å ha bærekraftige byer og velstående samfunn uten mineralråvarer. Mer holdbare typer stål og betong som brukes i infrastruktur varer lenger og krever mindre vedlikehold. Noen materialer, som for eksempel spesialutviklet betong, holder ikke bare lenger, de hjelper også med karbonfangst. Selv overgang til LED-lys krever materialer som indium, gallium og nikkel.

Bergindustrien bidrar til bærekraftige byer ved å støtte utvikling av infrastruktur, involvere alle interessenter i planlegging av arealbruk.

Kobber er trolig det første metallet menneskene tok i bruk til redskaper og våpen, og har blitt utvunnet og bearbeidet i mer enn 6000 år. Kobber har vært viktig i industrialiseringen av Norge. Kobber er et av de få metaller som har større anvendelse som rent metall, enn i form av legeringer. Brukes f.eks. i elektriske ledninger, transformatorer, radiatorer, takbekledning, vannrør, beslag, statuer, mynter, osv..

Ansvarlig forbruk og produksjon

Den europeiske bergindustrien har gjort sirkulærøkonomi til en av de viktigste prioriteringene, og arbeider for å redusere og gjenbruke avfall, omgjøre avfall til ressurser, forbedre effektiviteten i bruk av råvarer og forbedre resirkulerbarheten til produkter laget av mineralske råvarer. 

Miljøeffektive prosesser og produkter er også en av industriens prioriteringer, og reduserer energi- og materialforbruk. 

Stoppe klimaendringene

Når verden i økende grad går over til rene energikilder (f.eks. solenergi, vannkraft og vindenergi), vil produksjonen av mineraler og metaller vokse enormt. Grafitt, litium, kobolt og annet er avgjørende for utplassering av vind- og solkraft, og for energilagring og innsamling av karbon. Alt dette er helt avgjørende for å stoppe global oppvarming.

Kvarts er et av de mest vanlige mineralene i jordskorpa. Det er et viktig industrimineral med mange bruksområder, for eksempel i glass og optiske fibre, i solcelle- og stålindustri. Kvarts som produseres i Norge brukes blant annet i produksjon av silisiummetall til bruk i solceller.

Liv under vann

Våre handlinger på land har direkte innvirkning på helsen til havene våre. EU er fast forpliktet til å forbedre havforurensning, og bruk av lett resirkulerbare materialer som aluminium og mange andre metaller vil redusere mengden avfall som føres til havet, spesielt ikke resirkulert plast som er en betydelig fare for livet i havet.

Bergindustrien bidrar til havets bærekraft ved å forstå lokalsamfunnenes avhengighet av marine ressurser, identifisere marinerelaterte påvirkninger og avbøtende strategier, og bidra til beskyttelse og bevaring av havene. 

Liv på land

Ettersom mange materialer blir mer holdbare, effektive og lettere å resirkulere, vil det produseres betydelig mindre avfall i Europa. Dette betyr mindre avfall å håndtere, samt reduserte helseproblemer for både mennesker og dyr som lever på land. I tillegg er noen områder som tidligere ble brukt til bergindustri blitt omdannet til naturområder, noen kan til og med vise til økende biologisk mangfold.

Bergindustrien jobber med å forbedre driften slik at arealer blir påvirket minst mulig. I tillegg må virksomheter, før de åpner, ha en plan for tilbakeføring av arealet som er påvirket av driften, inkludert å hensynta biologisk mangfold. 

 

Fred og rettferdighet og velfungerende institusjoner

Tidligere har produksjon av mineraler vært årsaken til mye strid i Europa, og det er fortsatt regioner i verden der "konfliktmineraler" er et problem. Den europeiske mineralråvareindustrien bestreber å være fredelig og gunstig for alle borgere. Dette innebærer blant annet å arbeide for å sikre tilførsel av råvarer på en hensiktsmessig måte og redusere vår avhengighet av å importere råvarer fra regioner der disse problemene fremdeles eksisterer. 

Samarbeid for å nå målene

Å oppnå de bærekraftige utviklingsmålene krever full forpliktelse i alle næringer og fra alle samfunnsaktører. Hvordan vi bruker og produserer mineralråvarene våre er ikke noe unntak. Den europeiske industrisektoren for mineralske råvarer er langt fremme når det gjelder å møte en rekke utfordringer innen bærekraftig utvikling.

Industrien jobber for å dele disse erfaringene og oppmuntre til videre engasjement og samarbeid for å oppnå fremgang i bærekraftarbeidet. 

Norsk Bergindustri ønsker åpenhet og dialog og jobber med å utvikle systemet TSM (Towards Sustainable Mining). Programmet har som hovedmål å gjøre virksomheter innen bergindustrien i stand til å dekke samfunnets behov for mineraler, metaller og energiprodukter på en best sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig måte. TSM inkluderer løpende samråd med et nasjonalt rådgivende panel bestående av representanter fra finansnæringen, urbefolkning, samisk lokalsamfunn, miljøvernorganisasjon, akademia, lokalsamfunn, arbeidsgiverorganisasjon og annen industri