Bærekraft

Samfunnets avhengighet av mineraler vil bare vil øke i årene fremover. Norge har store og viktige forekomster av mineraler, men vi har også muligheter til å finne mer.

Den norske bergindustrien en typisk distriktsnæring som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser over hele landet. Næringen tar ut og utnytter mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser. Industrien utvinner og eksporterer metaller, industrimetaller, naturstein, byggeråstoffer og energimineraler. Dette er råstoff som brukes i produksjonen av stort sett alt vi omgir oss med, og som det er helt utenkelig at et moderne samfunn kan klare seg uten en sikker tilgang av. Bergindustriens samfunnsrolle i dag og for fremtiden er betydelig, ikke minst er den en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.  

Når Norsk Bergindustri jobber for en mer bærekraftig mineralnæring, tar vi utgangspunkt i næringens største utfordringer i dag, for eksempel ressursutnyttelse, bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv og støy, godt naboskap og HMS.  

Innovasjon, forskning, utdanning og entreprenørskap er helt nødvendig for at mineralske ressurser skal bli en styrke for Norge i fremtiden, ikke minst i en sirkulær økonomi. Dette betyr at de må utvinnes på en bærekraftig måte, før vi sikrer gjenbruk. Bergindustrien er en fremoverlent industri som tar sitt miljøansvar på største alvor.  

Ansvaret for bærekraftig drift og utvikling i Norge er delt mellom flere aktører - myndigheter, bransjeorganisasjon og bedrifter. 

Myndighetenes rolle i industriutviklingen handler om å etablere gode rammer som skaper forutsigbarhet, konkurransekraft og muligheter for lønnsom drift. Rammevilkårene må samtidig stille krav om så miljøvennlig drift som mulig, innenfor et perspektiv som åpner for lønnsomhet og andre relevante faktorer. 

Norsk Bergindustris rolle i bærekraftdiskusjonen er todelt. For det første har bransjeforeningen mulighet til å øke bevisstheten rundt miljø og bærekraft i industrien i medlemsmassen, etablere fora for kompetanseoverføring mellom bedriftene, samt å stille krav til medlemsbedriftene om økt innsats på miljø og bærekraft. For det andre har bransjeorganisasjonen ansvar for å være bindeledd mellom industri og myndigheter for å utvikle bransjens rammevilkår i mer bærekraftig retning, herunder kommunikasjon knyttet til bransjens bidrag for en mer bærekraftig drift. 

Bedriftene spiller naturligvis den viktigste rollen i arbeidet med å styrke og synliggjøre bergindustriens bærekraftperspektiv. Hovedansvaret for både å kommunisere dagens bidrag til å gjøre industrien mer bærekraftig og å gjennomføre miljøforbedrende tiltak ligger hos bedriften. Norsk Bergindustris medlemsbedrifter er vidt forskjellige, og det er bedriftenes eget ansvar å optimalisere driften også i et bærekraftperspektiv. Det krever bevissthet hos de ansatte, hos ledelsen og blant eierne.