Overskuddsmasser

Bilde av småstein.

Bergindustrien arbeider aktivt med avfallsminimering og økt bruk av restmineraler til ulike formål.

Gruvedrift, pukkverk og uttak av naturstein medfører store mengder overskuddsmasser, i hovedsak knust stein. Bedriftene ønsker å nyttiggjøre så mye som mulig av ressursene; det er ikke bare miljøvennlig, men også lønnsomt. Det man ikke får solgt eller nyttiggjort på andre måter må lagres (deponeres) på en langsiktig, forsvarlig måte.

Deponering skjer i hovedsak på land eller i sjø, men også i ferskvannsdeponier og ved tilbakefylling. Deponering medfører inngrep i naturen uansett hvilken løsning som velges.

Naturgitte forhold virker i stor grad inn på hvilken deponiløsning som er best for hvert enkelt prosjekt. Man må vurdere sårbarhet i naturen, stabilitet, mineralenes egenskaper, vannforhold eller hydrologi, topografi, kjemikalier og driftsmessige forhold som transportavstander før man bestemmer seg. En helhetsvurdering av miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige forhold avgjør til slutt hvilken deponiløsning som er best egnet.