Malm og mineraler

MALM OG MINERALER

Innledning

Absolutt alt vi omgir oss med består av mineraler. Mange av disse mineralene finnes i den norske berggrunnen, og Norsk Bergindustris medlemmer utvinner base- og industrimineraler til det norske og internasjonale markedet.

Man skiller mellom metalliske malmer og industrimineraler. Metalliske malmer er bergarter som inneholder metaller, for eksempel jern. Industrimineraler er mineraler og bergarter med fysiske eller kjemiske egenskaper som danner grunnlag for industriell utnyttelse, for eksempel kvarts.

Industrimineraler

Det produseres en lang rekke ulike industrimineraler i Norge, for eksempel kalkstein, brentkalk, olivin, nefelinsyenitt og kvarts. Industrimineraler brukes i en lang rekke produkter som solceller, fiberoptikk, kunstige tenner, papir, plast, glass, keramikk og maling.

Omsetningen av industrimineraler utgjør 15 % av den totale omsetningen i mineralnæringen og i 2018 ble det omsatt industrimineraler for 1,6 milliarder kroner. Totalt ble det solgt 10,3 millioner tonn industrimineraler i 2018.

 Figur 1: omsetning og antall solgte tonn

imagen1yyv.png

Kilde: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard: Harde fakta 2018

Hvor produseres det?

Industrimineraler ble produsert i 8 fylker i 2018. Møre og Romsdal hadde størst omsetning av industrimineraler, etterfulgt av Finnmark og Nordland. 34 % av solgte tonn av industrimineraler gikk til eksport. Møre og Romsdal og Finnmark dominerer eksportmarkedet og sto for 80 % av samlet eksport av industrimineraler.

Metalliske malmer

Metalliske malmer er mineraler med egenvekt over 5 g/cm3 og er statens mineraler. Metalliske malmer utvinnes for sitt innhold av metaller som er økonomisk drivverdige. Per i dag produseres det i all hovedsak jern og ilmenitt, og noe nikkel i Norge. I tillegg produseres det en liten mengde molybden.

Total omsetning av metalliske malmer var 1,4 milliarder kroner i 2018. Omsetningen av metalliske malmer utgjør 13 % av den totale omsetningen i mineralnæringen. Det ble solgt 2,2 millioner tonn metallisk malmer i 2018.

Figur 2: omsetning og antall solgte tonn

imagezfbjl.png

Kilde: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard: Harde fakta 2018

Metalliske malmer ble kun produsert i Rogaland og Nordland, og produksjonen gikk hovedsakelig til eksport.

Noen avsluttende ord

I løpet av livet vil hver av oss forbruke nesten 500 kilo kobber i gjennomsnitt. Det tilsvarer 50 tonn malm i berget. Norges befolkning vil altså forbruke 275 millioner tonn kobbermalm, det vil si minst 100 millioner tonn pr. generasjon.

Grønn energi er avhengig av mineralske råstoffer. En moderne vindturbin inneholder gjerne 300 tonn metaller, solcellepaneler trenger ren kvarts for å virke, batterier trenger sjeldne jordartsmetaller og dagens batterier både grafitt og litium.

Komplisert elektronikk krever mange grunnstoffer med forskjellige egenskaper for at den skal virke. Derfor kan det være så mye som femti ulike grunnstoffer i moderne mobiltelefoner som må utvinnes fra forekomster i berget.

Kilder: Norges Geologiske Undersøkelse, Direktoratet for Mineralforvaltning og Norsk Bergindustri