Møte med næringsministeren

Anita og Lars-Erik har avholdt digitalt møte med næringsminister Iselin Nybø, hvor også Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund deltok. Organisasjonene mener det haster å få på plass en råvarestrategi.

Bakteppet er alvorlig nok. Mange av de mineraler og metaller som vi er avhengige av for å gjennomføre det grønne skiftet, kommer i dag fra andre verdensdeler. Sjeldne jordarter er et godt eksempel, hvor nesten alt kommer fra Kina.  Dette er kritisk for Europa, da dette er mineraler som inngår i svært mange teknologiske komponenter som vi er avhengige av i det grønne skifte. Dermed sitter vår verdensdel i en svært risikofylt råvareposisjon. EU ser utfordringen og har utarbeidet en handlingsplan for kritiske råvarer som ble lansert i fjor høst. 

Anita påpekte i møtet at Norge sitter på en av Europas største forekomster av sjeldne jordartselementer (REE) på Fensfeltet i Telemark. Forekomsten er ikke fullt kartlagt, men antas å være så stor at den vil kunne dekke Europas behov i generasjoner fremover. Norge har mange av de mineralske ressurstypene som fremtiden vil kreve mer av, og vi har store muligheter til å skape nye, innovative verdikjeder, herunder innenfor batteriproduksjon, forklarte Anita videre. 

Derfor forventer vi at regjeringen nå gjør det samme for Norge som EU har gjort og utarbeider en handlingsplan for å sikre samfunnet høyst nødvendig tilgang til kritiske råvarer fremover, avsluttet hun.  

Lars-Erik redegjorde kort om det pågående NOU arbeidet og fremhevet at NOU mandatet ble utarbeidet før EUs råvarekrise ble erkjent. Dagens formålsparagraf i mineralloven er lite konkret og fremtidsrettet! Staten må synliggjøre behovet bedre og forplikte seg sterkere. Den må reflektere at det å skaffe større forståelse for tilgang til råvarer er essensielt.  Sikker tilgang bidrar til langsiktig næringsutvikling - og er selve fundamentet for videre teknologisk utvikling. Formålsparagrafen må tydelig få frem at det er et selvstendig mål i seg selv å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen.

Avslutningsvis forklarte Lars-Erik at deler av bransjen opplever at markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekter i Norge kan være krevende. Oppstart av mineralvirksomhet tar for lang tid. Fravær av letevirksomhet fører nødvendigvis til fravær av ny mineralindustri.  For å utløse mer av potensialet innenfor mineralnæringen i Norge, kan en tilnærming være å se hen til hvordan Finland løser dette. Finnish Minerals Group er et statlig eid spesialselskap som tar sikte på å maksimere verdien av finske mineralressurser. De jobber som en aktiv eier av gruve- og batteribransjeselskapene i Finland ved å delta i utviklingsprosjekter og industrialiseringen av disse. Det tilbyr aktiv kapital for gruvesektoren, og leter etter investeringer som kan gi positiv avkastning på sikt. Les mer: https://www.mineralsgroup.fi/ .

Næringsministeren avviste ikke vårt krav om å utarbeide en råvarestrategi, men viste til at regjeringen ikke har behandlet spørsmålet ennå. Hun understreket at dette er en viktig næring for det grønne skiftet som i tillegg bidrar med sysselsetting og verdiskaping.

Sammen med organisasjonene mener vi at det haster å få på plass en råvarestrategi - og vi vil også benytte anledningen til å stille konkrete krav i brevs form til regjeringen og opposisjonen.