EU med forslag til ny forordning om kritiske råmaterialer

Foto: Shutterstock

EU-kommisjonen har foreslått en rekke omfattende tiltak for blant annet å sikre EUs tilgang til rimelig og bærekraftig forsyning av kritiske råvarer.

Dette skal skje gjennom økt råvareutvinning i Europa, økt resirkulering og partnerskap om råvaretilgang med tredjeland utenfor EU. EU-kommisjonens forslag innebærer en betydelig råvaresatsing og store ambisjoner for råvarepolitikken i Europa. 

«EU tar nå kraftfulle grep for å sikre sin selvforsyning. Derfor må Regjeringen i den kommende mineralstrategien også følge opp med konkrete tiltak for å forenkle prosedyrer, kutte saksbehandlingstid og gi bedre tilgang til offentlig og privat kapital for mineralnæringen», uttaler generalsekretær Anita Helene Hall 

EU har videre foreslått en liste over strategiske råmaterialer som er avgjørende for teknologier som er viktige for Europas grønne og digitale ambisjoner, som også er underlagt potensielle forsyningsrisikoer i fremtiden. «Vi konstaterer at listen inneholder mineraler som også Norge kan forsyne Europa med, herunder kobber, grafitt, nikkel, sjeldne jordarter og titanmetaller», sier Anita videre.  

«Hvis det finnes politisk vilje, kan Norge fremover bli en stor og viktig aktør og levere ressurser i verdensklasse», sier hun videre. 

«Parallelt med at EU nå skal behandle denne forordningen i sine organer, lover vi å følge opp EU-kommisjonens forslag med myndighetene her hjemme», avslutter hun. 

Nærmere om forslaget fra EU-kommisjonen: 

  • EU samlet skal utvinne minst 10 prosent av sitt eget årlige forbruk av strategisk viktige råvarer 
  • EU samlet skal prosessere 40 prosent av sitt eget årlige forbruk av strategisk viktige råvarer 
  • EUs samlede resirkuleringskapasitet skal kunne produsere minst 15 prosent av EUs samlede årlige forbruk av strategisk viktige råvarer 
  • Import fra ett enkelt tredjeland skal maksimalt utgjøre 65 prosent av EUs årlige forbruk av enhver råvare som er definert som strategisk viktig 

Forslaget til CRM-forordningen er først og fremst et rammeverk som forutsetter mer detaljert regulering på et senere tidspunkt.  

I forhold til utvinning av kritiske råvarer legger forslaget opp til en betydelig aktivitetsplikt ved at medlemslandene må sørge for at prosjekter knyttet til kritiske råmaterialer blir prioritert og håndtert sentralt av en instans som skal sørge for at alle andre miljøregelverk er ivaretatt ved prosjektet. Nasjonale myndigheter vil også få en plikt til å kartlegge gjennom en nasjonal plan hvor det kan finnes kilder til kritiske råvarer i eksisterende mineralressurser. Det er videre lagt opp til å tilrettelegge for mer effektiv finansiering av utvinning av kritiske råvarer. Den overordnede målsettingen er at prosjekter i tilknytning til utvinning av kritiske råvarer skal følge et «fast track» på de nivåer hvor det er mulig.  

Forslaget vil også bane vei for å gjøre det enklere å få tillatelse til å sette i gang prosjekter for å utvinne, foredle og gjenvinne råmaterialer. 

For eksempel skal saksbehandlingstiden kuttes ned mot 2 år for prosjekter om utvinning, og 1 år for prosjekter for foredling og gjenvinning. 

Nedenfor finner du relevante lenker for mer informasjon og fakta rundt Critical Raw Materials Act:

Pressemelding

Lovforslag

 Spørsmål og svar

Faktaark

Verdikjedeanalyse