Møte hos Samferdselsdepartementet

Foto: Samferdselsdepartementet

Sammen med vår medlemsbedrift Feiring deltok Anita og Lars-Erik i møte med statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet for å drøfte bedre rammebetingelser for gjenvinningsmasser.

Konsernleder Margrethe Ollendorff Lien og kommunikasjonssjef Anette Ingand fra Feiring var med for å presentere barrierer for ombruk/gjenvinning og gi innspill på konkrete tiltak som må på plass fra myndighetene, for å legge bedre til rette for mer gjenbruk av byggeråstoff.

Bransjen jobber for mer innovasjon, og for mer ombruk og gjenvinning. Nå mener vi det er på høy tid at norske myndigheter bidrar til å legge bedre til rette for mer gjenbruk av byggeråstoff.

Vi tok opp sentrale funn fra analysen en intern arbeidsgruppa bestående av medlemsbedrifter tidligere har utarbeidet, herunder:

Tekniske barrierer i form av f.eks. manglende standardiserte kvalitetskrav. Videre ulike markedsmessige barrierer som manglende insentiver/krav fra byggherre om gjenbruk av masser og manglende beslutningsgrunnlag i form av utilstrekkelig og utilgjengelig informasjon om undergrunn.

Helt sentralt for oss var det å peke på aktuelle tiltak og virkemidler som må på plass for å legge bedre til rette for mer ombruk, blant andre:

  • Få på plass nasjonale målsetninger, og føring av statistikk for gjenbruk av masser. Dette kan organiseres som en felles nasjonal kunnskapsdatabase.
  • Det bør innføres standardiserte krav til dokumentasjon, deklarering og godkjenning for å levere gjenbruksmasser til markedet.
  • Når offentlige myndigheter benytter seg av anbud, er det viktig at de ikke krever høyere kvalitet enn det som er nødvendig, jf. en sirkulær tankegang.
  • Det offentlige må vektlegge kontraktsformer som stimulerer til gjenvinning/nyttiggjøring.
  • Det bør innføres en sertifiseringsordning for gjenvinningsmasser. Dette er allerede innført for asfalt.

Vi opplevde både en interessert og lyttende statssekretær som etterspurte nærmere informasjon. Takk til statssekretær og embetsverk i Samferdselsdepartementet og Feiring som var med på å presentere barrierer og tiltak.

Vår analyse om gjenvinningsmasser kan du lese mer om via denne linken.