Neste skritt på TSM-veien

Publisert

Fagsjef Kjersti Hartvig Larsen sier TSM er delt opp i åtte temaområder som gjennomgås på brukergruppemøter, og deretter arbeides med kontinuerlig. Foto: Espen Solli

En ny gruppe medlemmer hadde nylig oppstartsmøte for ILU-protokollen. Alle i bergindustrien må ha et godt forhold til interessegruppene rundt dem.

Norsk Bergindustri har som mål at norsk mineralnæring skal være den mest bærekraftige i verden. Sentralt i dette arbeidet står TSM – Towards Sustainable Mining. Det omfatter åtte temaområder (protokoller), og er et gjennomprøvd rapporteringsprogram som er i bruk i flere land i verden.

Et løp i etapper
17 medlemmer begynte i forrige uke arbeidet med ILU-protokollen (Interessegrupper, Lokalsamfunn og Urbefolkning).

– Møtet i brukerforum tok for seg det som er en av de viktigste protokollene for våre medlemmer. Vi hadde en gjennomgang av hele protokollen før vi neste gang skal gå mer i dybden, sier Kjersti Hartvig Larsen, fagsjef for miljø og bærekraft i Norsk Bergindustri.

Arbeidet dreier seg om refleksjoner rundt hvordan de enkelte medlemmene inkluderer lokalsamfunnet i sin virksomhet. Deltakerne utveksler erfaringer og får ideer av hverandre. Disse 17 medlemmene har tidligere arbeidet seg gjennom protokollen for HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), og ti andre medlemmer har allerede jobbet med ILU-protokollen. Ved inngangen til november var totalt 32 medlemmer i Norsk Bergindustri i gang med TSM-arbeidet på ulike nivåer.

Sterk forankring
TSM er et program som skal sikre åpenhet om bergindustriens bærekraftsarbeid. Det inneholder en rekke indikatorer som skal hjelpe virksomheter til å oppfylle mål innen definerte områder. Resultatene publiseres årlig og en ekstern revisjon av egenrapporteringen gjøres hvert tredje år.

TSM er nært koblet til FNs bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mange av indikatorene i TSM kan knyttes opp mot dette arbeidet og er dermed med på å bidra til nasjoners bærekraftsarbeid.

– ILU kan knyttes opp mot syv av målene til FN og er som sagt svært relevant for vår næring. Dette er virkelig motiverende arbeid, sier Hartvig Larsen.

Hun legger til at målet på sikt er at flest mulig av medlemmene i Norsk Bergindustri engasjerer seg i TSM.

Her kan du se en video som gir innføring i ILU-protokollen.

Hva er ILU?
ILU inkluderer alle personer eller grupper som har interesser i eller tror de kan være påvirket av avgjørelser i forbindelse med virksomheter. Det kan for eksempel være:
• Urfolk
• Medlemmer i lokalsamfunnet
• Underrepresenterte grupper
• Ansatte
• Kontraktører/leverandører
• Naboer/velforening
• Grunneiere
• Næringsinteresser
• Lokale miljøorganisasjoner og andre ikke-statlige organisasjoner (NGO-er)
• Lokale myndigheter og institusjoner
• Andre (kunder, aksjeeiere, finansnæringen etc.)

Protokollene i TSM:
• Forhindre barne- og tvangsarbeid
• Kontakt med interessegrupper, lokalsamfunn og urfolk (ILU)
• Krisehåndtering og kommunikasjon
• Helse, miljø og sikkerhet
• Vannforvatning
• Avgangsmasser
• Bevaring av biologisk mangfold
• Klimaendringer