Elektrifisering: Politikerne følger ikke opp egne mål

Publisert

Portrett av Anita Helene Hall

Norsk bergindustri skal være verdens mest bærekraftige. Det er både vår visjon og vårt mål i det daglige arbeidet. Medlemmene i Norsk Bergindustri jobber aktivt for å omstille seg til en mer bærekraftig og klimanøytral drift, men opplever en rekke praktiske hindre.

(Dette er et innlegg Bygg.no publiserte i dag, 6. februar.)

Politikerne har forstått at bergindustrien spiller en nøkkelrolle for å lykkes med det grønne skiftet. Råstoffer fra denne industrien er en forutsetning for å lage ren energi fra vindmøller, solcellepaneler, et velutviklet strømnett, nødvendig vedlikehold av veinettet og annen infrastruktur. For at både batteriproduksjon, elektrifisering av bilparken og jernbanen skal lykkes, er tilgangen på mineraler helt avgjørende. For eksempel trenger elbiler om lag seks ganger så mye mineraler som fossile biler. Og hyppig ekstremvær de siste årene har vist oss hvor viktig det er å ha tilgang til pukk og grus lokalt for å utbedre naturskader. 

I Hurdalserklæringen satte regjeringen opp konkrete mål om å "legge til rette for elektrifisering av gruvedrift" og å "sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der det trengs, og når det trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet". 

Fine mål som medlemmene i Norsk Bergindustri stiller seg helhjertet bak. Dessverre opplever vi ikke at myndighetene følger opp med de konkrete virkemidlene som kreves. 

Det første og mest grunnleggende er at hele strømnettet må oppgraderes. Uten strøm blir det ikke fart på elektrifiseringen. 

Anleggsmaskiner med nullutslipp 
For det andre krever bergindustriens virksomheter mange maskiner og kjøretøy. Mindre anleggsmaskiner, som knuse- og sikteenheter, går i dag stort sett på elektrisitet. Men større maskiner som hjullastere, dumpere og gravemaskiner – det man ofte kaller gule maskiner – er ennå ikke tilgjengelig i elektriske eller andre nullutslippsversjoner i tilstrekkelig omfang. Konsulentselskapet Oslo Economics fastslår i en rapport som ble utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet, at det er særlig utfordrende å elektrifisere maskiner eller kjøretøy med et høyt effekt- og mobilitetsbehov. Og det er slike som trengs i bergverk. De få maskinene som er tilgjengelige i dag, er ofte mye dyrere enn dieseldrevne og i tillegg ofte ikke egnet for heldagsdrift. 

Norsk Bergindustri forventer at politikerne legger forholdene bedre til rette for å innfri egne og bransjens mål for miljøomstillingen. Det må komme støtte til anskaffelse av tilgjengelige maskiner slik at prisnivået er mulig å håndtere. Videre må det legges til rette for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff slik at markedets behov dekkes i større grad enn i dag. I tillegg må prisen på biodrivstoff harmoniseres med fossilt drivstoff gjennom lavere avgifter og/eller subsidier. 

Krever nødvendig infrastruktur 
For det tredje må virksomhetene kunne tilpasse infrastrukturen for å ta i bruk nullutslipps-løsninger – det gjelder både store og mindre anleggsmaskiner. For eksempel trengs ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy eller for den del fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy. Denne utbyggingen er kapitalintensiv og medfører høye investeringskostnader som er svært krevende for mange bedrifter, særlig for de mindre.  

Norsk Bergindustri forventer målrettede støtte- og forskningsprogrammer for utbygging av nødvendig infrastruktur i den enkelte virksomhet. Dessuten må det innføres gunstig saldoavskrivning for investeringer for infrastruktur. 

Og forutsigbart kostnadsbilde 
For det fjerde har kraftprisene de siste årene svingt sterkt og tidvis vært rekordhøye, noe vi trolig også vil oppleve i årene som kommer. Dette fører til uforutsigbarhet og liten mulighet til å planlegge kostnader, noe som er kritisk for bedrifter. Høye og ustabile og ustabile kraftkostnader hindrer omstillingen til nullutslipp. 

Norsk Bergindustri forventer at myndighetene sikrer at prisene er mer forutsigbare og på et overkommelig nivå (for eksempel gjennom kontantstøtte, relevante støtteordninger gjennom Enova, langtidsavtaler, lettelser i merverdiavgift, nettleie og el-avgift). Dessuten må beregning av effektleddet hensynta bergindustriens behov. 

Vi er klare, hva med politikerne? 
Bergindustrien arbeider aktivt med å finne løsninger for å stoppe klimaendringer, og ønsker selv å investere i bærekraftige og klimavennlige løsninger. Dagens situasjon er imidlertid utfordrende, og dette innlegget viser at industrien støter på flere hindre. Bransjen er avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser som gir et langsiktig perspektiv. Støtte fra og samarbeid med myndighetene er nødvendig for at bergindustrien skal kunne være det positive bidraget til våre felles forpliktelser om å nå klimamålene og skape den klimanøytrale framtiden vi ønsker oss.  

Anita Helene Hall
Generalsekretær 
Norsk Bergindustri