Foto:

TSM referansegruppe

Foto:

REFERANSEGRUPPENS MÅLSETTING
Referansegruppen skal rådgi Norsk Bergindustri og deres medlemmer for å kunne oppnå gode resultater i bærekraftsarbeidet i samsvar med prinsippene i TSM. Dette arbeidet vil hjelpe virksomhetenes bidrag til den økonomiske og sosiale utviklingen i Norge samt i lokalsamfunnene der næringen har virksomhet.
REFERANSEGRUPPENS OPPGAVER
- Rådgi Norsk Bergindustris Ekspertgruppe i det pågående arbeidet med utformingen og implementeringen av TSM i Norge.
- Bidra til forståelsen av TSM hos bergindustriens ILU, herunder bedriftenes innsats og måloppnåelse.
- Identifisere bergindustriens nåværende og nye miljømessige, sosiale, kulturelle og økonomiske utfordringer.
- Behandle innspill fra Norsk Bergindustri om bransjens bærekraftsarbeid og forhold som tas opp av ILU.
- Være et forum for:
       - god dialog om bransjens utfordringer på et nasjonalt nivå.
       - Norsk Bergindustri og deres medlemmer til vurdering av bransjens retningslinjer og             fremgangsmåter.
- å fremlegge utfordringer til rådgivning ut over TSM-programmet.
- Rådgi og oppfordre Norsk Bergindustris medlemmer til å forbedre og øke innsatsen innen miljø, sosiale forhold og økonomi.
- Identifisere utfordringer knyttet til bransjen ut over det som er omfattet av TSM. Disse presenteres slik at virksomhetene kan benytte andre styringssystemer for å løse problemene.
- Ut over implementeringen av TSM skal Referansegruppen ikke fokusere på annen individuell aktivitet i den enkelte virksomhet.
SAMMENSETNING
Referansegruppen består av 10-15 personer fra organisasjoner, foretak og ILU som har interesse for bergindustriens virksomhet.
Referansegruppens medlemmer bidrar med sin ekspertise og kunnskap samt interessene til den gruppen de representerer. De har den nødvendige respekten og troverdigheten innenfor sin ILU til å være en pålitelig representant i Referansegruppen, og de kommuniserer internt om problemer som er relevante for Referansegruppen.
Faste seter i Referansegruppen (11 seter)
• Finansnæringen
• Urbefolkning
• Samisk lokalsamfunn
• Miljøvernorganisasjon
• Miljøvernorganisasjon
• Akademia
• Lokalsamfunn
• Arbeidsgiverorganisasjon
• Arbeidstakerorganisasjon
• Annen industri
• Annen industri

Faste representanter deltar tre år med mulighet for forlengelse med en treårsperiode. I særskilte tilfeller kan Referansegruppens deltakere sitte mer enn to perioder. Enkeltpersoner som ønsker å forlenge engasjementet sitt utover begrensningen på de to treårs periodene, må formelt bli utnevnt igjen og søknadene deres må vurderes mot kriteriene.