Ja vi elsker dette landet - Randi Skirstad Grini, direktør DMF

Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard.

i har nettopp feiret nasjonaldagen og med det, landet vårt og det norske demokratiet. Nasjonaldagen er en viktig dag, og betyr mye for meg. Som representant for et av statsforvaltningens utøvende organ, er jeg stolt av å kunne bidra til å opprettholde vårt demokratiske samfunn.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et av de eldste forvaltningsorganer i landet og har en stolt historie helt tilbake til 1539 og Bergregalet på Kongsberg. Fortsatt bygger mineralloven på de opprinnelige prinsippene i minerallovgivningen om bergfriheten (fri leterett og første finners rett) og bergregalet (eiendomsretten til statens mineraler). Som ansvarlig for å forvalte landets mineraler, blir båndene til Grunnloven sterke ved at vi skal forvalte disse naturressursene til beste for samfunnet, eller som det heter: «Kongen våker over at statens eiendommer og regalier anvendes og bestyres på den av Stortinget bestemte og for samfunnet nyttigste måte»

Med en så lang og stolt historie som ballast, er vi på full fart inn i en ny fase for norsk mineralforvaltning. Mineralloven av 2010 gjelder alle mineraler, og stiller nye og strenge krav til utnyttelse av disse ressursene. Det stilles krav om kompetanse, teknisk og økonomisk skikkethet, hensyn til miljø og omgivelser, samt krav til planmessig avslutning. Mineraler er, i likhet med olje, ikke-fornybare naturressurser som representerer store verdier. Verdier som vi skal forvalte og utnytte «for samfunnet nyttigste måte».

Det medfører et stort ansvar å forvalte og utvinne disse nasjonale fellesressursene. Utvinning av mineraler skal derfor være forbundet med strenge krav for å sikre at utnyttelsen skjer til samfunnets beste, i tråd med våre grunnleggende verdier tilbake til Grunnloven. Det er opp til bransjen selv å være seg dette ansvaret bevisst. Så er det vi i forvaltningen som skal stille krav og bidra til at dette ansvaret etterleves, slik at samfunnets interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.

DMF forvalter mineralloven, som fortsatt er under implementering. Vi er opptatt av å tydeliggjøre våre krav og forventinger til næringen på bakgrunn av mineralloven og lovens intensjoner. Vi er opptatt av å synliggjøre mineralnæringens betydning i samfunnet ved å tydeliggjøre den reelle verdiskapingen næringen representerer gjennom fremtidens mineralstatistikk. Vi er opptatt av å bidra til forutsigbare rammebetingelser for næringsdrivende i arealplanprosesser, og vi er opptatt av forenkling og effektivisering. Samtidig er vi bekymret over den lange køen for behandling av søknader om driftskonsesjon etter at overgangsordningen for innføringen av mineralloven utløp. Til tross for bemanningsøkning og effektivisering i DMF, har saksbehandlingskøen vokst etter at de fleste kjente virksomheter nå har søkt om driftskonsesjon. Vi arbeider hardt for å redusere køen så raskt som mulig, men vi snakker fortsatt om flere år før alle søknader er behandlet. Utfordringen er stor!

Vi øker kapasiteten og styrker kompetansen, men vi må i tillegg utvikle løsninger for ytterligere effektivisering. Standardisering og digitalisering er viktig i den forbindelse. Dette innebærer omstilling for oss i DMF, men vil også ha konsekvenser for næringen.  Blant annet er dette merkbart ved at all korrespondanse med oss er fulldigitalisert, og at driftsrapportering nå skjer via MinSide på dirmin.no.Målet på sikt er at MinSide skal benyttes for all rapportering, søknader og meldinger til DMF som gjelder uttak av mineralske ressurser.

Jeg er opptatt av at vi tar vare på det beste fra vår lange historie, samtidig som vi evner å se fremover og utvikle oss. Diskusjonen om utvinning av mineraler handler ikke først og fremst om hvorvidt mineralske ressurser skal utvinnes, men om hvordan dette skal skje «for samfunnet nyttigste måte». Det vil stilles strengere krav til nye uttak og til fremtidens mineralnæring i tråd med samfunnets forventninger. Jeg er trygg på at dette vil påvirke næringens omdømme positivt. Mineralloven har gitt oss et godt verktøy til å kunne utøve mineralforvaltning i tråd med prinsippene i Grunnloven og det norske demokratiet. For det er nettopp det dette handler om!

Trondheim 18. mai 2016

Randi Skirstad Grini