Mineralnæringen er en fremtidsnæring

Publisert

Foto Hans Kristian Thorbjørnsen.

Norge og resten av verden er avhengig av mineraler. Fremover vil behovet øke. Høyre vil tilrettelegge for videre vekst i Norge.

Mineralnæringen er en viktig næring som i dag sysselsetter i underkant av 5000 årsverk. Store og viktige forekomster av mineraler har gjort at næringen kan bidra til verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet. 

Høyres viktigste prosjekt for de kommende fire årene er å få fart på Norge igjen. På kort sikt skal vi håndtere en situasjon med 200.000 mennesker som er helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet. På lengre sikt må vi gjøre Norge til et mer bærekraftig velferdssamfunn. Mineralnæringen har alle forutsetninger for å bli en enda større og mer betydningsfull næring i Norge. Troen på mineralnæringen kommer til syne i vårt nye partiprogram.

Vi går blant annet til valg på å forkorte saksbehandlingstiden for mineralprosjekter i Norge. Med den lange saksbehandlingstiden til Nussir friskt i minne har vi vedtatt å etablere et hurtigspor for industrietableringer. Industriprosjekter med stort potensial for sysselsetting og verdiskaping skal hurtigbehandles. Det tok ti år før Nussir fikk startet kobbergruve ved Repparfjorden. Vi må erkjenne at det er for lenge. En mer strømlinjeformet prosess hvor mest mulig kan avklares samtidig, uten å senke kravene til forsvarlig saksbehandling, vil være til det beste for næringslivet og samfunnet.

Målet er å redusere behandlingstiden i de ulike delene av søknadsprosessen og skape større forutsigbarhet slik at vi kan minimere risikoen for tap av investorappetitt, endrede forutsetninger, økonomiske svingninger og konkurranse fra andre land. Mineralnæringen preges av global konkurranse. Fra politisk hold må vi sikre næringen forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår som gjør det mulig å drive lønnsomt. Raskere behandling av industriprosjekter med stort potensial for sysselsetting og verdiskaping er et viktig bidrag i så måte.

En annen viktig del av industriens utvikling blir å øke bærekraften. I vårt partiprogram går vi så langt som å si at norsk mineralnæring skal utvikles til å bli verdens grønneste. Vi har rike forekomster av mineraler både på fastlandet og under havbunnen. Samtidig er vi bortskjemt med ren rimelig kraft. Forutsetningene for å lykkes med å bli verdens grønneste er de beste.

Næringen jobber godt og systematisk med bærekraft allerede i dag. Bedre ressursutnyttelse, bruk av overskuddsmasser og reduserte utslipp bidrar til å gjøre næringen stadig mer bærekraftig. Fra politisk hold vil Høyre stå skulder ved skulder med næringen. Vi skal sørge for stabile og forutsigbare rammebetingelser, samtidig som klima- og miljøpolitikken strammes gradvis til. Vi må finne en sunn balanse som ivaretar både konkurranse- og bærekraft. Det er jeg trygg på at vi skal få til i fellesskap.

Margunn Ebbesen
Næringspolitisk talsperson Høyre