OECDs nye veileder for dialog med berørte parter innen utvinning, Cathrine Halsaa OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

En ny veileder fra OECD gir gode råd som kan være nyttige for medlemmer i Norsk Bergindustri. I dette innlegget ønsker vi å vise hvorfor veilederen er relevant og nyttig for dere.

Har din bedrift prosjekt som berører et eller flere lokalsamfunn? Hva slags interessentdialog har dere med dem? Hva bør dere huske på i slike situasjoner?

En ny veileder fra OECD gir gode råd som kan være nyttige for medlemmer i Norsk Bergindustri. I dette innlegget ønsker vi å vise hvorfor veilederen er relevant og nyttig for dere. Veilederen supplerer OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Retningslinjene er overordnede forventninger til selskap om å opptre ansvarlig, bl.a. med tanke på mennesker, miljøet og samfunnet. 8. november holder vi et seminar om interessentdialog i olje,- gass og bergindustri, der Norsk Bergindustri vil innlede.

Norsk Bergindustri spiller en viktig samfunnsmessig rolle

Bergindustri skaper arbeidsplasser, verdier for samfunnet og fremskaffermineraler som det moderne samfunnet er avhengig av. I Norge er det streng regulering for å ivareta arbeidstakeres rettigheter og regulere hensyn til miljø og lokalsamfunn. Utvinning av råstoffer fra land med svake samfunnsstrukturer kan imidlertid være utfordrende, og der er det desto viktigere at selskapene arbeider med dette.

Norsk Bergindustris etiske retningslinjer forventer samfunnsansvar og dialog med interessentgrupper

De etiske retningslinjene til Norsk Bergindustri har et formål om å fremme seriøsitet og ryddighet i bransjen. Punkt 3, 4 og 9 viser alle til at medlemmene skal ha et godt forhold til naboer og interessentgrupper og særlig innlede dialog med urfolk. Det forventes også at medlemmer skal ta ansvar for forholdene som råstoffer, varer og tjenester er produsert under, og ivareta rett til organisering og ikke bidra til tvangsarbeid og barnearbeid. Dette er bra, men hvordan skal det gjennomføres i praksis?

OECDs veileder for interessentdialog gir praktiske råd og viser nytteverdien av god interessentdialog

Formålet med OECD-veilederen er å sikre at selskap ikke forårsaker skade, og avhjelper skade som har oppstått. Dette er i tråd med forventningene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Veilederen har et eget kapittel om konsultasjoner med urfolk.

Hvorfor er god interessentdialog nyttig?

Veilederen «OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector» har flere viktige poeng:

  • God interessentdialog er en forretningsfordel, gjennom å bidra til samfunnets godkjenning av bergverksdrift, eller en såkalt «social license to operate» hos berørte parter.
  • Det lønner seg å identifisere risiko før igangsettelse av et prosjekt, for å unngå uventede konflikter og forsinkelser som kan oppstå i kjølvannet av protester
  • Det er mer krevende å bygge opp ny tillit hos berørte parter etter at en konflikt har oppstått, enn hvis man har opprettet en god dialog i forkant.
  • En solid konsultasjonsprosess kan også forebygge skader på omdømme og ekstrakostnader som oppstår dersom driften blir forsinket av konflikter.

Hovedanbefalingene fra veilederen til bedrifter:

  • Interessentdialog må innarbeides i prosjektplanleggingen og den daglige driften
  • Dialogen må gi berørte parter reell innflytelse på avgjørelsesprosesser
  • Det er viktigere å involvere de gruppene som berøres mest av din virksomhet, enn de som roper høyest
  • Konsultasjoner er en kontinuerlig prosess

Spesielle hensyn ved etablering i urfolksområder

-          OECDs retningslinjer forventer at bedrifter gjennomfører konsultasjoner med berørte grupper, herunder urfolk.

-          Urfolk er en spesielt sårbar gruppe. Internasjonale konvensjoner slår fast behovet for å beskytte urfolks kultur og verdier, inkludert deres tradisjonelle virke

-          Bedrifter som etablerer seg i urfolks områder, skal ta spesielt hensyn til urfolks rett til å bevare sitt tradisjonelle virke, og urfolk skal konsulteres i saker der de er berørt.

-          Interessentdialog bør ha som mål å oppnå berørte parters frie og informerte samtykke, også før utforskning tar til. Avtaler og møter bør dokumenteres og informasjon deles på et språk partene forstår. Det bør avtales hvordan berørte parter skal ha nok ressurser til å delta i forhandlinger, kompensere for utgifter ved deltakelse og for eksempel hyre inn en ekstern tilrettelegger.

-          Bedrifter bør ta sikte på å unngå eller minske negative konsekvenser, og utarbeide avtaler på hvordan negative effekter kan avbøtes, for eksempel gjennom kompensasjon.

-          Veilederen anbefaler også bedrifter å ta stilling til hva som skal gjøres dersom den berørte parten a) nekter å delta i forhandlinger b) ikke vil gi samtykke c) trekker seg fra avtaler.

Kort om Norges OECD-kontaktpunkt

Alle OECD-land plikter å opprette et nasjonalt Kontaktpunkt. Norges OECD-kontaktpunkt er et uavhengig faglig organ. Kontaktpunktet skal fremme OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vi kan i tillegg håndtere klagesaker der det påstås at selskap ikke har levd opp til forventningene der. Da forsøker vi å mekle mellom partene, for å få dem til å løse konflikten og bli enige om veien videre. Vi har eksempelvis håndtert saker med påstand om at norske selskaper ikke har gjort nok for å respektere urfolks rettigheter. I en klagesak mot Statkraft/SSVAB fra Jijnjevaerie Sameby i Sverige, klaget Samebyen på at vindmøllene ville ødelegge for reindriften i området. Partene har nå på egen hånd blitt enige om en avtale, les mer her.

Trenger din bedrift råd?

Norges OECD-kontaktpunkt bistår gjerne bedrifter som har spørsmål om disse temaene. Ta  kontakt med oss (e-post: OECDNCP@mfa.no). Se også våre nettsider for  mer informasjon. der kan du også melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Meld deg gjerne på vårt seminar om interessentdialog i olje-, gass- og bergindustri 8.november!