Økt tempo i råvarepolitikken

Stein Lier Hansen, administrerende direktør Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Regjeringens nye mineralstrategi gir signaler om et løft for råvarepolitikken. Nå må den følges opp med konkrete tiltak.

Råvarepolitikk har aldri vært mer i vinden. I EU legges det frem politikk som skal gjøre Europa mer selvforsynt med strategisk viktige råvarer, det vil si råvarer som er avgjørende for å nå politiske mål innen klima, miljø, forsvar, helse, mv. I Norge har Regjeringen nylig lagt frem en ny mineralstrategi.

Ambisjonene er skyhøye; Innen 2030 skal EU samlet utvinne minst 10 %, og prosessere minst 40 %, av sitt eget behov for strategisk viktige råvarer. Videre skal EUs samlede resirkuleringskapasitet kunne produsere minst 15 % av det totale forbruket av slike råvarer. I tillegg skal ikke EU være avhengig av ett enkelt tredjeland for mer enn 65 % av importen av råvarene som er definert som strategisk viktig.

Norge har alle forutsetninger for å spille en viktig rolle i å sikre økt selvforsyning av råvarer i Europa. Vi har store mineralressurser, en betydelig prosessindustri, som leverer viktige metaller til europeiske markeder, og gjenvinningsindustri med høy kompetanse innen resirkulerte råvarer.

Men, for å møte ambisjonene må tempoet opp.

Vi må rett og slett etablere ny industri, som skaffer til veie råvarene vi trenger, og det på svært kort tid. For å få fortgang foreslår EU-kommisjonen at alle EU-land skal oppnevne én myndighet med ansvar for tillatelser til prosjekter som kan gi vesentlig økt tilgang til strategisk viktige råvarer. For nye utvinningsprosjekter skal tillatelsesprosessene ikke overstige 24 måneder. I dag kan slike prosesser ta godt over 10 år.

Den nye mineralstrategien varsler flere tiltak som skal gi redusert saksbehandlingstid og raskere tillatelsesprosesser. Og – vi skal få et hurtigspor for kritiske mineralprosjekter, det vil si at Direktoratet for mineralforvaltning skal prioritere kritiske mineraler i sin saksbehandling og etablere en ordning med nasjonal koordinering av kritiske pro­sjekter. Dette er bra. Det er viktig at tiltak som gir raskere realisering av mineralprosjekter faktisk kommer på plass, og at det ikke blir med de gode intensjonene.

I mineralstrategien varsles det at Regjeringen vil vurdere om det skal opprettes et eget statlig mineralselskap eller fond for å sikre utvikling av kritiske råvareressurser. Det vil også vurderes andre mulige økonomiske og næringspolitiske virkemid­ler for å stimulere til økt utvinning av kritiske råvarer. Næringsminister Vestre har tatt poenget: Investeringer i kartlegging, industriell utvinning og bearbeiding av mineraler og metaller er svært kostnadskrevende og innebærer stor økonomisk risiko. Statlig risikoavlastning i tidlig fase er derfor avgjørende for å kunne realisere nye mineralprosjekter.

Hvordan, og i hvilken form, risikoavlastning skal gis er likevel fortsatt uklart. Det er helt avgjørende at Regjeringen leverer på konkrete økonomiske virkemidler tilpasset næringen i høstens statsbudsjett.