Skuffende om sjødeponi i regjeringserklæringen

Den nye regjeringen varsler stopp i nye sjødeponier. Norsk Bergindustri reagerer kraftig.

- Det er gledelig at den nye regjeringen har vedtatt å ha en positiv holdning til mineralutvinning. Likevel er det svært skuffende å slå fast at det ikke vil bli gitt nye tillatelser til sjødeponier i inneværende stortingsperiode, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

Regjeringens nye holdning skaper umiddelbare utfordringer for flere av Norsk Bergindustris medlemmer og markerer en ny retning for regjeringens næringspolitikk.

- Regjeringen har vedtatt å være positive, men det er i den konkrete forvaltningen av hver enkelt sak den faktiske politikken blir til. Her har regjeringen fratatt Miljødirektoratet muligheten til å gi tillatelser de selv nylig sto sammen med bransjen om å fronte i Europa som «best practice», sier Gammelsæter.

Fakta om undervannsdeponi: Stedsspesifikke forhold må vektlegges. Masser som legges på bunnen av en fjord er fysisk og kjemisk stabile. De kan ikke rase og ikke lekke. Erfaring viser at livet er tilbake få år etter avsluttet deponi. Norske mineralforekomster ligger ved kysten, det er en fordel for å frakte produktene ut til kundene. Det er også en utfordring om en skal lage gode deponier på land – med vår topografi. Vi har en fysisk mulighet til å bruke havbunnen der dette egner seg. Norske sjødeponier overvåkes svært strengt. Norsk Bergindustri mener at sjødeponi kun skal velges når dette er den beste løsningen.

Deponering under vann er i gitte tilfeller det beste alternativet, noe de senere års utslippstillatelser, som Norsk Bergindustri tar for gitt at forblir gjeldende, har tatt hensyn til. I forrige stortingsperiode kom det krav om at både land- og sjødeponi skulle konsekvensutredes i det enkelte prosjekt, men nå har Venstre fått gjennomslag for ikke å gi flere tillatelser om sjødeponi i inneværende periode. Det er ikke bare problematisk for industrien og miljøet (som nå vil lide under at utslippstillatelser kun kan gis på land), men også for særlig Høyre som har investert mye politisk kapital i sin kunnskapsbaserte tilnærming til næringsutvikling.

Norsk Bergindustri har gitt regjeringen skryt de senere årene for å legge kunnskap og fakta til grunn for sine vurderinger, ikke løse påstander og aktivisme. Med Venstre i regjering er tonen åpenbart en annen. Dessverre ser Høyre og Fremskrittspartiet bort fra sine egne argumenter for å vedta prinsipiell symbolpolitikk.

Norge og verden for øvrig har et enormt og stigende behov for mineralske råstoffer. Norge har alle muligheter til å ta en mer fremskutt posisjon i framtidens mineralproduksjon, men trenger rammebetingelser som styrker, ikke svekker vår internasjonale konkurranseevne.

- Næringspartiet Høyre og partiet som hevder å stå de små og mellomstore bedriftene bi, Venstre, gjør rammene for utviklingen av norsk mineralnæring trangere uten grunn. Dermed overlater vi mer av ansvaret for framtidens mineralproduksjon til andre, og dermed arbeidsplasser, skatteinntekter og effektiv, bærekraftig utvinning, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri