Mineralloven-rekkefølgekrav i retur

Forslaget fra næringskomiteen om hasteinnføring av rekkefølgekrav var noe Norsk Bergindustri ønsket å sende i retur til regjeringen. Vi fikk gjennomslag!

- Det er gledelig at Stortinget har lyttet til næringens ønske i dette konkrete tilfellet, uttaler vår generalsekretær Anita Helene Hall. Vi er tydelig på at regulatoriske prosesser må samordnes og løpe parallelt, sier Anita videre. En stor takk rettes til mineralpolitisk talsperson i Frp, Bengt Rune Strifeldt for godt samarbeid og de øvrige partier for at de sender rekkefølgekravet tilbake til regjeringen for nærmere utredning (i NOU evalueringsutvalget).  

Det opprinnelige forslaget fra et flertall i næringskomiteen var at aktørene i bransjen må ha tillatelser etter plan- og bygningsloven, evt. reguleringsplan i orden, før de kunne søke om driftskonsesjon. Det innebar at for prosjekter der det ikke foreligger godkjent plan, vil det måtte gjennomføres en planprosess før søknaden om driftskonsesjon kan vedtas.

Norsk Bergindustri mener det er behov for en opprydning i reglene, både i mineralloven og i det praktiske samspillet med PBL og forurensningsloven. 

For oss er det viktig å påpeke at søknad om driftskonsesjon bør kunne tas til behandling på et tidligere tidspunkt enn det departementet opprinnelig foreslo i Prop 124 L, slik at den samlede tidsbruken sett fra næringens side reduseres. I dagens lov er det som kjent slik at DMF har anledning til å starte saksbehandlingen og også meddele driftskonsesjon samtidig som reguleringsprosesser pågår. Det er viktig at metodikken videreføres, slik at tillatelser kan meddeles uten ugrunnet opphold. Tidsfaktoren er et viktig element i all næringsutvikling og må aldri undervurderes. 

Nå vil arbeidet med de regulatoriske prosesser etter ulikt lovverk fortsette i NOU utvalget hvor vi gir våre innspill for en bedre samordning og koordinering.

Stortingsbehandlingen av hasteforslagene kan du følge her.