Besøk hos NGU

Anita og Lars-Erik fra sekretariatet var nylig på besøk hos Norges geologiske undersøkelse (NGU). Her møtte med vi ledelsen med direktør May Britt Myhr i spissen.

Det var et viktig møte hvor vi diskuterte saker av felles interesse som;

  • Tilgang til kritiske råvarer og Norges ressurspotensial
  • Hurdalsplattformen- videre styrking av NGU
  • Kommende mineralstrategi - innspill og vurderinger
  • NOU ny minerallov
  • Samarbeid med fylker rundt kartlegging av geologiske ressurser
  • Viktige samarbeidspunkter fremover

Norsk Bergindustri har i forbindelse med statsbudsjettet etterlyst ytterligere styrking av NGU da offentlig kartlegging av mineralressurser gir bedre kunnskap og er av stor betydning for å tiltrekke private letebedrifter. For å sikre fremdrift, ønsker vi at det avsettes årlige ekstrabevilgninger på minst 20 millioner kroner frem til og med 2030. En slik bevilgning kan også bidra et bedre kunnskapsgrunnlag om kritiske og strategisk viktige mineralressurser i Norge, inklusive forekomster med sjeldne jordarter. Dette krever selvsagt en langsiktighet, men til gjengjeld vil dette øke presisjonen og effektiviteten i letevirksomheten, som er positivt for næringen. Og samtidig kan kartleggingen av Norge antakelig fullføres.

Du kan lese mer om NGU her