Høringsinnspill til ny minerallov er levert

Norsk Bergindustri har levert sitt høringsinnspill til ny minerallov. Ny lov må bli mer forsynings- og beredskapsrettet, samtidig som betydelig forenkling og forutsigbarhet må på plass.

I vårt høringsinnspill har vi blant annet påpekt følgende:

 • Det er ikke mulig å gjennomføre det grønne skiftet eller opprettholde det moderne samfunn uten stabil og sikker tilgang til ulike mineralske ressurser
 • De neste 15 årene kan Europa stå overfor en kritisk mineral- og metallmangel, ifølge en nylig fremlagt rapport fra det belgiske universitetet KU Leuven
 • Hele mineralloven, herunder formålsparagrafen, må derfor endres til å bli mer forsynings- og beredskapsrettet
 • Mineraler, byggeråstoff og naturstein er avgjørende byggesteiner i vårt moderne samfunn
 • Vi støtter utvalgets forslag om innføring av en generell samhandlingsplikt for myndigheter som behandler saker om mineralvirksomhet. Samtidig må det på plass forpliktende tidsfrister for alle involverte parter, for å få ned behandlingstiden
 • Norges forpliktelser i forhold til urfolksrettigheter må ivaretas på et mer overordnet nivå enn gjennom bestemmelser i en særlov som mineralloven tross alt er
 • Prioritetssystemet for undersøkelsesretter til statens mineraler bør opprettholdes som i dag
 • Undersøkelser etter mineraler bør inntas i den generelle unntaksbestemmelsen i Lov om motorferdsel
 • Uttak av mineraler som hovedsakelig skjer ved annen bruk av grunn: Utbygging av industriområder er ofte i direkte konkurranse med pukkverk som har konsesjon. I fremtiden ønsker vi at slike tiltak omfattes av ny lov dersom massen fjernes fra grunnen og brukes kommersielt i det åpne/frie markedet
 • Urfolksvederlag: vi er prinsipielt imot at det skal ilegges et særskilt urfolksvederlag på mineralnæringen. Dette fremstår i tillegg næringsvridende
 • Det er svært viktig at næringen i fremtiden er avhengig av en offentlig forvaltning med tydelige prosesser og tidslinjer, og med rett kompetanse

Vårt arbeid med å få på plass en ny lov som innebærer forenkling, effektivisering og større forutsigbarhet for næringen, fortsetter i tiden fremover. Her vil vi også involvere medlemmene våre, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall. Det forventes ikke at ny lov er på plass før i 2025.

Du kan lese vårt høringsinnspill her (pdf).