Norsk Bergindustri

Innhold

Besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet

Vi har vært på besøk hos Nærings- og fiskeridepartementet for å gi våre innspill til den pågående minerallovsevalueringen. Det var spesielt fire punkter som var viktig for oss å ta opp, uttaler generalsekretær Anita Hall.

Det første punktet gjelder begrensinger på lete- og undersøkelsesaktivitet i områder utenfor Finnmark. Hvis utvalgets forslag legges til grunn, vil dette være krevende for videre undersøkelsesaktiviteter for næringen. God dialog med blant annet urbefolkningen blir viktig fremover, sier Anita.   

Det andre punktet gjelder utvalgets forslag til innføring av nye skatter, avgifter og gebyrer. Et slikt forslag vil medføre store kostnader, alvorlig svekket lønnsomhet i næringen og ytterligere tap av internasjonal konkurransekraft. Grunnrenteskatt, naturavgift, urfolksvederlag, store økninger i DMFs gebyrer og et ekstra påslag for ekspropriasjon vil føre til et skatte- og avgiftstrykk som vil være svært krevende for en næring som allerede har begrenset lønnsomhet, sier Anita videre.

Utvalget legger opp til økt samkjøring på lovsiden og tidligere avklaringer. Dette mener vi i utgangspunktet er positivt for bransjen, sier Anita. Tydeligere grenseganger mellom ulike lovverk og tidligere avklaringer vil være et effektivt tiltak for å gjøre søknadsprosessene mer forutsigbare og hensiktsmessige. Vi ønsker en samordning mellom de ulike myndighetsinstansene der forholdene i konsekvensutredningen og reguleringsplanen ligger til grunn for den øvrige saksbehandlingen i Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). DMF bør få denne samordnende funksjon.

Anita tok også opp en urimelighet i dagens minerallov (§43) som regulerer konsesjonspliktige uttak (driftskonsesjon). Hovedregelen er at masseuttak på mer enn 10 000 m3 krever driftstillatelse, mens det er gjort unntak for naturstein hvor det kreves driftstillatelse fra «første stein». Dette er en urimelig forskjellsbehandling det må ryddes opp i , sier Anita videre.

Hun var nøye med å understreke mineralnæringens samfunnsrolle. Den leverer råstoffer til enhver industriell næringskjede. Sikker tilgang på materialer er blant annet en forutsetning for det grønne skiftet.

Departementet jobber nå videre med evalueringen frem mot kommende Stortingsvalg. Dette arbeidet vil vi følge tett framover for å sikre gode rammebetingelser for næringen, avslutter Anita.

Vil du lese Norsk Bergindustri innspill i sin helhet finner du de HER