Norsk Bergindustri

Innhold

Mineralworkshop hos Næringsdepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Magnus Thue inviterte bransjen til mineralworkshop i Nærings- og fiskeridepartementet 22. oktober. Målet var å møte bransjen og få innspill til politiske tiltak som kan styrke den norske mineralnæringen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet møtet. Han fortalte om regjeringens ønske om å synliggjøre verdien av mineralnæringen, bransjens rolle i et grønt skifte og hvordan man kan endre oppfatningen av en bransje med ufortjent dårlig rykte.  

Vi er glade for at regjeringen ser ut til å gjøre konkrete tiltak for å styrke mineralnæringen i Norge. Ved å evaluere mineralloven, etablere et lovverk for mineralutvinning på havbunnen og gjenoppta NGUs kartleggingsprogram viser regjeringen vilje til å iverksette tiltak sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindsutri. 

Mange av Norsk Bergindustris medlemsbedrifter var tilstede og tok ordet under møtet, i tillegg til Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund. Flere viste til at den internasjonale konkurransekraften til den norske mineralnæringen er svekket, og at tiltak må på plass for å gjøre næringen mer attraktiv.  

Overlappende regelverk 

Blant temaene som gikk igjen var næringens frustrasjon over å møte de samme kravene i både reguleringsplan, utslippstillatelse og driftskonsesjon.  

Manglende forutsigbarhet og omstendelige offentlige prosesser er en stor utfordring, ikke minst fordi bedriftene må gjøre rede for mange av de samme temaene flere ganger i søknadsprosessene. Norsk Bergindustri etterlyser økt koordinering mellom de ulike etatene og myndighetsnivåene sier Olav Hallset, fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri.  

Miljødirektoraet var blant dem som innledet på møtet. Også de erkjente at miljø er blant teamene som går igjen i løpet fram mot etablering av nye eller utvidelse av eksisternde mineraluttak. Direkoratet for mineralforvaltning deltok også, og viste til at det foreløpig er få saker å hente erfaringer fra også for dem. Siden mineralloven trådte i kraft er det kun kommet en søknad driftskonsesjon knyttet til et større gruveprosjekt. 

Verdens behov for mineralske råstoffer øker eksponentielt, og Norge har gode forutsetninger for å ta en mer fremskutt posisjon som produsent av slike ressurser. Norsk Bergindsutri ser frem til å samarbeide videre med regjeringen om å styrke bransjens rammebetingelser i tiden framover.