Norsk Bergindustri

Innhold

Møte mellom Norsk Bergindustri og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)

Styreleder Henrik Bager og generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri møtte direktør i Direktoratet for mineralforvaltning Randi Grini og to av hennes seksjonsledere Marte Kristoffersen og Torbjørn Killi Olsen i Trondheim 21. desember.

Norsk Bergindustri innledet med å vise til tidligere dialog og til presentasjoner på årsmøtet og høstmøte i 2017. Norsk Bergindustri og DMF har felles interesser i en bærekraftig næring som driver innenfor samfunnets rammer. DMFs rolle ble diskutert, herunder spesielt konsesjonskøen, forhold til andre formål og lovverk, §3 saklig virkeområde, økonomisk sikkerhetsstillelse og mineralstatistikken - Harde fakta.

Konsesjoner: I 2017 passerer DMF 150 tildelte konsesjoner. Det dobbelte er under behandling. Det foregår mye dialog i tilknytning til den enkelte sak/vedtak. DMF jobber todelt, delvis avvikling av de i køen som har dispensasjon, å få disse inn i folden som konsesjonshavere. Når det gjelder ny aktivitet gjelder det å få disse i aktiv drift. Det er enighet mellom DMF og Norsk Bergindustri om at vi ikke trenger dårlige prosjekter.

DMF mener det fremdeles er søknader som er dårlig dokumentert og begrunnet. Norsk Bergindustri tok opp at dette med å rådgi eller veilede bedrifter om HVORDAN søknaden kan bli bedre er viktig. Det fins store bedrifter som har egne ressurser som burde være i stand til å sende gode søknader, men DMF må være tydeligere på HVA SOM SKAL TIL for at søknaden skal kunne godkjennes. DMF informerte om at søker nå blir kontaktet når behandling av søknaden blir påstartet, for å informere om saksgangen og hva som forventes av ytterligere dokumentasjon. Det vil også bli lagt ut et nytt søknadskjema for søknad om driftskonsesjon med mer informasjon.

Det oppleves i bransjen som om hensynet til forvaltning av mineralske råstoffer og hensynet til verdiskaping i mineralnæringen drukner i fht. hensynet til andre formål. Det spørres aktivt om arter, kulturminner og bl.a. miljø, og disse hensyn oppleves vektlagt høyt hos DMF. Intensjonen i mineralstrategien og satsingsområde mineraler tilsier at hensynet til verdiskaping i bergindustrien tillegges betydelig vekt. Videre tilsier § 43 i mineralloven at hovedvekten av konsesjonsbehandlingen skal se på skikkethet og på bergfaglige forhold. Det etterlyses et tydeligere DMF på vegne av ressursene. DMF sa seg delvis enig i at verdiskaping ikke framheves godt nok, hverken av tiltakshaver eller av DMF. Tidligere var heller ikke verdiskaping skriftliggjort i begrunnelsen. DMF arbeider nå med å synliggjøre verdiskapingen fra mineralnæringen bedre.

Norsk Bergindustri har tatt opp med DMF i eget brev at §3 Saklig virkeområde oppleves som en omgåelse av mineralloven. Norsk Bergindustri mottar signaler om at både bedrifter og kommuner regulerer områder til sluttformål og dermed unngår krav om driftsplan og konsesjon. DMF har svart at de forstår frustrasjonen og er enig i at dagens regelverk er utydelig, og at de delvis har endret praksis med hensyn til vurderingstema. DMF har tidligere lagt til grunn at prosjektmasser har falt utenfor loven, nå legges det vekt på planlagt bruk av grunnen. Mineralloven gjelder ikke for uttak av mineraler som «hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen».Økonomisk sikkerhetsstillelse. Norsk Bergindustri tok opp at det oppleves som om det ikke nødvendigvis er lik praksis fra saksbehandler til saksbehandler. Relativt like bedrifter får ulik type svar, herunder form for sikkerhetsstillelse som kreves. DMF informerte om at tiltakshavere har mulighet til å velge form på sikkerheten i hht. DMFs veileder. Størrelsen på sikkerhetsstillelsen vil variere avhengig av sikringsbehov. DMF legger vekt på å imøtekomme søkers forslag til formen så lenge denne er i tråd med veilederen. Dette gjelder også størrelsen på sikkerheten der hvor søker har levert en konkret og begrunnet forslag til størrelse. DMF opplever imidlertid at det kun er et fåtall søkere som leverer realistiske kostnadsforslag. 

DMF anerkjente at å samle de ulike uttakene i samme bedrift muligens kan gi en bedre forutsigbarhet i behandlingen. Dette er delvis innført fra 2017, men er ikke fult ut gjennomførbart på grunn av manglende kapasitet. 

Mineralstatistikken Harde fakta: Norsk Bergindustri sender over synspunkter til utgivelsen.