Norsk Bergindustri

Innhold

Norsk Bergindustris miljøkonferanse 2018

Drøyt 70 deltakere var til stede på Norsk Bergindustris miljøkonferanse 2018 som foregikk på Gardermoen 23.-34. oktober 2018. Av disse representerte ca. 20 % myndigheter på ulike nivå. Ellers deltok noen representanter fra ulike kunnskapsinstitusjoner, pressen var tilstede, og deltakere fra alle delbransjene i bergindustrien: både natursteins-, pukk og grus-, malm og mineral- og leverandørbedrifter.

Norsk Bergindustris miljøkomite har fått justert sitt mandat. Komiteen er styrets rådgiver i spørsmål om bærekraft, implementering av miljøregelverk og vedrørende balanse mellom økonomi, samfunns- og miljøansvar. Målsettinger om full utnyttelse av hele ressursen og minimering av miljøfotavtrykk er viktige føringer for gruppas arbeid.

 Dette var første gang på 2 år at denne konferansen ble arrangert. I 2017 tok komiteen en nødvendig pause. Komiteen ba Norsk Bergindustri spørre medlemmene om hvilke miljøutfordringer de står overfor, og hvilke tiltak de har gjennomført. Disse innspillene ble både vevd inn i programmet for konferansen samtidig som det også settes sammen til et tipshefte.

 

Talsperson for Miljøpartiet de Grønne Arild Hermstad innledet på møtet om partiets forventninger til bransjen. Det ble deretter en fin utveksling av synspunkter mellom bransjen og Hermstad om hvilke tiltak som kan antas å virke i praksis.  Under overskriften rammebetingelser ble bl.a. resultatene av miljømyndighetenes tilsynsaksjon for pukkverk, ny miljøveileder og evaluering av mineralloven presentert og diskutert. Flere energitiltak ble presentert, eksempler på klima- og sirkulærøkonomi ble belyst, både gjennom foredrag og en egen debatt. Miljødirektoratet presenterte norsk sjødeponipraksis i lys av EUs nylig avsluttede BREF-prosess og Jeløya-plattformens formuleringer om utredning av mulig forbud mot slike deponier. Ressursutnyttelse av overskuddsmasser og smarte miljøløsninger ble også belyst. Det ble presentert en rekke tema der ulike bedrifter fikk presentere sine erfaringer. Det var satt av god tid til diskusjon, og det var en god stemning i salen der det kom mange synspunkter på det som ble presentert.

Miljøkomiteen vil nå se på evalueringen av konferansen, og legge dette til grunn for videre arbeid.