Norsk Vann arrangerer fagtreff 23. - 24. oktober 2018

En sentral møteplass for vannbransjen med relevans for bergindustrien.

 

Tid: 23. – 24. oktober 

Sted:  Thon Hotel Oslo Airport 

Påmelding og program: www.norskvann.no 

Arrangør: Norsk Vanns vannkomité og avløpskomité 

Dette seminaret diskuterer også forhold som kan ha betydning for bergindustrien i Norge  

Tema for fagtreffet: 

  • Bærekraft i avløpet 

  • Ny prøvetakingsveileder 

  • Aktuelle vannforsyningstema 

  • Workshop modellering 

  • Workshop koagulering 

  • Ledningsanlegg - parallell i samarbeid med RIN og SSTT 

 Norsk Bergindustri har spesielt merket oss følgende parallellsesjoner dag 2 

  • Parallell A, Mikroplast og miljøgifter i avløpsvann og avløpsslam - nye rapporter og aktuelle tiltak 

Resultatene fra en omfattende undersøkelse av miljøgifter i avløpsslam fra de 18 største anlegg i Norge legges fram. NIVA og Statens vegvesen presenterer undersøkelser av mikroplast i vegavrenning og avløpsslam, samt tiltak for å forebygge utslipp. Vitenskapskomitéen for miljø og mattrygghet (VKM) forteller om et pågående arbeid med vurdering av mikroplast, ogNIBIO vil presentere undersøkelser av mikroplast i resirkulerte avfallsstrømmer. Vi får dessuten presentert et forskningsprosjekt om mikroplast fra Bergen kommune, og VEAS vil fortelle om erfaringer og utfordringer med å analysere miljøgifter i avløpsvann og slam. 

 

  • Parallell B: Ledningsanlegg – parallell i samarbeid med RIN og SSTT 

Første halvdel av dagen brukes til å diskutere omfyllingsmasser i ledningsgrøftene. 

Bruker vi riktige omfyllingsmasser, hva er kravene og hva sier standardene? Det blir presentasjoner fra ledningseiere, og fra entreprenørene med litt ulikt syn på dette. Det blir deretter en paneldebatt om dette viktige temaet. Siste del av dagen er viet ulike prosjektpresentasjoner hvor vi får høre mer om rehabilitering av kummer og vannledninger. Det blir også en presentasjon av separering med NoDig, og vi får høre om ny metode for lekkasjedeteksjon. Det blir også et innlegg om ADK-ordningen sett fra produsentenes side.