Råstoffet til det grønne skiftet - mineralnæringens betydning for å løse klimakrisen

Europas råstofftilgang var tema da Norsk Bergindustri, Norsk Industri, LO og Arbeidsmandsforbundet arrangerte halvdagsseminar i Oslo.

Norske politikere er ikke på langt nær like strategiske som kineserne når det kommer til å sikre framtidig råstofftilgang, men det er i ferd med å bedre seg, var beskjeden fra Euromines-direktør Corina Hebestreit. Hun, Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, EIT Raw Materials-direktør Karen Hanghøj og et knippe Norsk Bergindustris medlemsbedrifter var blant innlederne under halvdagsseminaret som ble arrangert i Oslo 13. februar. 

Sirkulært og tilgjengelig?

Karen Hanghøj, direktør i EIT Raw Materials, stilte spørsmål om Europa ville være i stand til å sikre tilgangen til råstoffer og om ønsket om sirkulær økonomi var forankret i virkeligheten. 

- Det finnes over hundre definisjoner av sirkulær økonomi. Alle er for, men få fyller meningen med konkret innhold, sa hun.

Det økte mineralbehovet gjør at gjenbruk og resirkulering ikke vil være nok. I tillegg er det dyrt og teknologisk utfordrende. Mye kan brukes om igjen, men parallelt må man sørge for nye uttak.

At ethvert grønt skifte er avhengig av tilgang til en lang rekke mineralske råstoffer er en kjensgjerning. Likevel står Europa og Vesten overfor potensielt betydelige utfordringer med å skaffe til veie materialene vi alle er avhengige av i framtiden. 

Regjeringens mineralsatsing

- Vi satser på mineralnæringen, og vil ha vekst, stabile rammevilkår og gode deponiløsninger. I tillegg ønsker vi styrket dialog mellom bransjen og Direktoratet for mineralforvaltning, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Mange fra den norske mineralnæringen hadde møtt opp for å høre hvilke planer regjeringen hadde for bransjen framover. 

- Regjeringen ønsker vekst i mineralnæringen, og det er vi glade for. Imidlertid er vi avhengige av at prosjekter faktisk kommer i gang og at det offentlige sikrer forutsigbare prosesser for å lokke til oss nye aktører i framtiden, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall. 

Fylkesgeolog i Vestfold, Buskerud og Telemark, Sven Dahlgren, var blant innlederne. Han pekte på det svake forsvaret for geologiske ressurser i lokal og regional arealplanlegging. Vernevedtak og annen arealbruk som bygger ned mineralressurser er en trussel.

- Dahlgren peker på noe helt vesentlig. Potensielle mineralressurser må få en helt annen rolle i arealplanleggingen om vi vil at Norge og Europa skal bli mindre avhengige av import fra andre verdensdeler, sier Anita Hall. 

Mineralloven evalueres

OMYA, Rana Gruber og Verdalskalk representerte næringen. Fraktavgift på togtransport, uklarheter i mineralloven og utfordringer i møte med plan- og bygningsloven var blant temaene. 

Mineralloven er under evaluering, og evalueringsleder Ernst Nordtveit fortalte kort om hovedpunktene i utvalgets rapport som ble levert til departementet før jul. Store endringer er foreslått, blant annet knyttet til lete- og undersøkelsessystemet, lovens mineralkategorier og skatte- og avgiftssystem. 

- Mineralloven har godt av en evaluering etter åtte år, men vi deler ikke uten videre alle av utvalgets synspunkter. For oss er det avgjørende at loven legger til rette for bærekraftig lønnsomhet og vekst i alle deler av mineralnæringen, sier fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri, Olav Hallset. 

Se opptak av hele seminaret her