Norsk Bergindustri

Innhold

Statsbudsjettet 2019 - kommentarer fra Norsk Bergindustri

generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri

Regjeringen følger opp Jeløya-erklæringen med å styrke mineralforvaltningen. I Statsbudsjettet 2019 følges dette opp med at det bevilges 10 mill. kr mer i 2019 til Norges geologiske undersøkelse (NGU). Pengene skal gå til kartlegging av mineralressurser, blant annet i Nord-Norge. Regjeringen foreslår også å bevilge 6,8 millioner kroner mer i 2019 til Direktoratet for mineralforvaltning, for å redusere saksbehandlingstiden.

-Dette innebærer at regjeringen mener alvor når de sier de er opptatt av mineralnæringens vilkår, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri. Det er viktig for våre medlemmer at det gjøres tiltak for å redusere køen av konsesjonssøknader hos Direktoratet for mineralforvaltning. Norsk Bergindustri er glade for at dette prioriteres, sier generalsekretæren.  

 

At midlene til kartlegging endelig er tilbake, om enn i redusert omfang, gjør det også enklere å hevde at Norge er et bra land for bergverksinvestorer, uttaler Hall. Våre naboland Sverige og Finland er i hovedsak fullstendig kartlagt, mens Norge da letemidlene forsvant i 2015 endte opp med en kartleggingsprosent på drøyt 50%, hvorav Nord-Norge så langt er grundigere kartlagt enn Sør-Norge. I nord er det også gjennomført geokjemisk kartlegging, mens midlene i sør så langt bare har blitt brukt til geofysisk kartlegging. Denne kartleggingen er viktig for at det skal være enkelt å vite hvor det kan være potensial for nye forekomster. Norge har et betydelig potensial i berggrunnen, og generalsekretæren i Norsk Bergindustri er opptatt av at dette kan realiseres til ny virksomhet. Det er viktig at norske ressurser er med på å fylle verdens behov for mineralske råstoffer, sier Hall.  Retningen er bra, men når en har kalt mineralnæringen et satsingsområde og uttalt spesielt at en skal være positiv til næringen bør ikke regjeringen være fornøyd før vi er tilbake på tidligere nivå i bevilgningene, understreker generalsekretæren. 

 

Utover dette mener Norsk Bergindustri at statsbudsjettet innen nøkterne rammer gir positiv stimulans til næringslivet. Regjeringens fortsatte satsning på samferdsel skaper gode vilkår for våre byggeråstoffleverandører rundt i landet. At det satses på å redusere vedlikeholdsetterslepet er noe vi setter stor pris på, sier generalsekretær Hall. Vi merker oss for øvrig den sterke satsingen på miljø- og klimatiltak. Dette er bra. Generalsekretæren understreker avslutningsvis at mineralske råstoffer er helt avgjørende for å realisere ethvert grønt skifte.