Norsk Bergindustri

Innhold

Stortingshøring om mineralutvinning på havbunnen

Norsk Bergindustri deltok på høring om ny lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen.

Norsk Bergindustri deltok i dag på høring om ny lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen. Ansvaret for denne delen av mineralæringen er lagt til Olje- og energidepartemenetet som presenterte et lovforslag før sommeren 2017. 

- Vi er glade for at det etableres et regelverk for dette allerede nå, det er et viktig steg på veien fram mot det som kan bli et nytt kapittel om den norske mineralnæringen, sier fagsjef poltikk og samfunn i Norsk Bergindustri, Olav Hallset. 

Allerede nå er det norske aktører som undersøker havbunnen for potensielle mineralforekomster. Lovverket som er til behandling ligger tett opp mot dagens petroleumslov, noe som både har fordeler og ulemper. 

- På den ene siden kan det virke litt underlig å lene seg så tungt på petroleumsloven når man allerede har en minerallov som regulerer mineralnæringen på land. På den andre siden er det visse forskjeller, en statlig planebhandling har et annet forløp enn de vi har på land, så en kombinasjon av de to er kanskje det beste, sier Hallset. 

Skatteregimet for mineralutvinning på sokkelen er ikke en del av lovforslaget, men Norsk Bergindustri er tydelige på hva de ønsker seg. 

- Vi ønsker å få på plass skattesystemet raskt, og det er viktig at det legges opp på en måte som gir sterke incentiver for lete- og undersøkelsesaktivitet, sier Hallset.