Norsk Bergindustri

Innhold

Studium i bergteknikk ved Stjørdal fagskole.

Studiet tilbys både som 2- årig heltidsstudium og som nettbasert med samlinger over 3,5 år. Velger du studiet nettbasert med samlinger kan du kombinere studiet med fulltidsjobb. Det nettbaserte studiet har samlinger på Fauske de to første årene og siste del av studiet i Stjørdal.

Bergteknikeren vil ha allsidige kunnskaper innenfor alle bransjer av norsk bergverksdrift, både industrimineraler, byggeråstoffer, naturstein, malmer og kull. Studenten vil også få solid kunnskap innenfor tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter.

Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter; og som bergteknisk ansvarlig for dagbrudd med samlet årlig uttak inntil 500 000 m³ masse, jfr. forskrift til mineralloven § 3-3.

Nye tekniske- og miljømessige krav krever at ansvarlig utførende får nødvendig oppdatert kompetanse. Også endring i lovverket stiller skjerpede krav for å få utføre slikt arbeid.

Utdanningen gir mulighet for generell studiekompetanse. Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetansen slik at den oppfyller krav til opptak ved videre studier i geologi og bergteknikk ved NTNU.

Søknadsfrist: 15. april

Flere opplysninger samt studieplan finnes på våre hjemmesider www.stjordalfagskole.no

Kontaktinformasjon:

Faglig leder:

Asgeir Finserås

Mobil: 997 42 455

E-post: asgfi@trondelagfylke.no

Lærer bergteknikk:

Hans Tore Mikkelsen

Mobil: 950 64 316

E-post: hanmi@trondelagfylke.no