Norsk Bergindustri

Innhold

Aktuelle korona-tiltak fra Direktoratet

I forbindelse med den krevende korona situasjonen har Norsk Bergindustri vært i kontakt med Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) for å høre hvilke verktøy de har for å bidra til å lette byrden for våre medlemmer.

Direktør for DMF, Randi Skirstad Grini, uttaler at deres viktigste samfunnsbidrag nå i størst mulig grad er å opprettholde egen produksjon så langt det er mulig.

Nedenfor har vi oppsummert de tiltak som er aktuelle per i dag, men vi anbefaler våre medlemmer til å følge med på våre nettsider, samt sidene til Direktoratet https://dirmin.no/

Helt konkret har de besluttet å iverksette følgende tiltak:

  • Frist for driftsrapporteringen er forlenget fra 18. mars til 1. mai
  • Krav om 50 % tilleggsavgift ved for sen innbetaling av årsavgift for rettigheter til statens mineraler kan frafalles med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen. Allerede innbetalt forhøyet gebyr kan ettergis. De ser på løsninger for hvordan dette kan gjennomføres på en enklest mulig måte innenfor regelverket, og vil komme tilbake til dette.
  • DMF opprettholder behandling av konsesjonssøknader så langt de har kapasitet, men utvider som hovedregel høringsfrister fra normalt 4 til 6 uker. Tilsvarende vil søkere få forlengede tidsfrister ved anmodning om ytterligere informasjon, og de avviser ikke søknader på bakgrunn av manglende svar inntil videre.
  • Videre har de bedt Statens innkrevingssentral om midlertidig stans av inndrivelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer for mindre forseelser inntil videre. De prioriterer ikke nå å følge opp med ytterligere vedtak om overtredelsesgebyr/tvangsmulkt inntil videre og gir utvidet frist for de som allerede har fått slike krav. Samtidig presiserer de at registrerte brudd på mineralloven vil bli fulgt opp når de kommer tilbake til en normalsituasjon igjen.
  • DMF forbereder nå tilsynssesongen. Årets tilsyn vil i beste fall bli forskjøvet til senere på året, men de ser også på muligheten for å styrke tilsynsaktiviteten på andre måter enn ved personlig oppmøte. 
  • Endelig arbeider de også med regelverk og rutiner for å prioritere fremtidige hastevedtak.

Direktoratet understreker at det er viktig å få kunnskap om hva som er viktigst for oss i bransjen, slik at de kan gjøre de nødvendige omprioriteringer innenfor sine tjenester. Her er vi avhengig av gjensidig forståelse og god dialog med næringen i samarbeid med Norsk Bergindustri, avslutter direktøren for DMF. Gi oss gjerne dine innspill på:  epost@norskbergindustri.no