Bidrar til levende lokalsamfunn

Mineralnæringen er en forutsetning for levende lokalsamfunn i hele landet, uttaler vår generalsekretær Anita Helene Hall til Nationen.

Distriktsnæringsutvalget har nylig utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. Et viktig mål med arbeidet har vært å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Mineralnæringen kan og bør spille en aktiv rolle i distriktspolitikken i årene fremover, sier Anita videre. Dette fordrer også at vi har politikerne som legger til rette for det.

Norge har gode forekomster av mineraler verden idag etterspør, herunder titan, kobber, jern, kvarts, grafitt, pukk, naturstein. Samtidig ser vi betydelig potensial innenfor sjeldne jordartsmetaller (REE), sink, nikkel, bly, magnesium, fosfat (Kilde: NGU - «Mineraler for det grønne skiftet» januar 2019).

Mineralnæringen i Norge tar ansvar for å sikre en langsiktig og bærekraftig ressursutnyttelse. Utskiftning av maskinpark (nullutslipp), robotisering og bruk av fornybar energi på anleggene er sentralt for å bidra positivt til en reduksjon i lokale miljøutslipp.

Videre jobber næringen for å utnytte ressursene til det fulle og utvikle bedre systemer for gjenvinning, avfallshåndtering og nye bruksområder for sine produkter.

Næringen har et betydelig potensial! Det er nettopp mangfold av ressurser og fornybar energi som er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn i framtida. Distriks-Norge har mange av de ressurstypene som framtida vil kreve mer av, og vi har store muligheter til å skape nye, innovative verdikjeder, avslutter Anita.

Du kan lese innlegget her