Norsk Bergindustri

Innhold

Forvaltning, teknologi og innovasjon

Sekretariatet i Norsk Bergindustri jobber for gode rammebetingelser og økt verdiskapning for sine medlemmer. Generalsekretær Anita Hall, fagsjef for bærekraft og miljø Njål Hagen og fagsjef for politikk og samfunn Lars-Erik Sletner har vært i Trondheim for å møte Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Norsk Bergindustri og DMF har felles interesser i en bærekraftig næring som driver innenfor samfunnets rammer. Temaer som ble berørt og diskutert på møtet var bla DMFs rolle og organisering, Minerallovens §2 om forvaltning og bruk av mineralressursene, status på konsesjonssøknader, aktuelle samarbeidsflater og arbeidet mot en mer bærekraftig bergindustri.

Når det gjelder status på konsesjonssøknader, så ble det i fjor tildelt 156 nye driftskonsesjoner, og det innkom totalt 91 søknader. Målet er å behandle opp mot 200 tildelte driftskonsesjoner i året, og at restanser bortfaller i løpet av 1-2 år. Over 98% av søknadene gjelder byggeråstoff.

For ny aktivitet og vekst for mineralnæringen, er det sentralt at DMF har budsjettrammer som tilsier at de kan få til rask saksbehandling av driftskonsesjoner, men også i forhold til nødvendig tilsyn i tråd med godkjente planer, uttaler Anita Hall.

Anita tok også opp vårt ønske om en “one-stop-shop" for mineralnæringen. Vi ønsker en samordning mellom de ulike myndighetsinstansene der forholdene i konsekvensutredningen og reguleringsplanen, ligger til grunn for den øvrige saksbehandlingen i DMF. DMF kunne få en slik samordnende funksjon. Mange kommuner mangler i dag ressurser og kompetanse til å ivareta mineralprosjekter, og en samordnet saksbehandling vil kunne bidra til en positiv utvikling. 

I denne sammenheng var det derfor ekstra hyggelig å bli presentert for et nytt digitalt søknadsskjema som ble lansert rett før jul i fjor. Det bygger på Min side løsning hos DMF og skal etter hvert benyttes for all rapportering, søknader og administrasjon av uttak og rettigheter knyttet til mineralske ressurser i Norge.  Dette er et stort skritt i retning av å forenkle og samordne saksbehandlingsprosessen for våre medlemmer, uttaler Anita.

En sak som våre medlemmer må være klar over gjelder undersøkelsesrettigheter. Her påløper det en årsavgift skal betales forskuddsvis innen 15. januar hvert år. Dette varsles ikke! Betales denne ikke innen fristen, pålegges en tilleggsavgift på 50 % som må være betalt innen 30. april samme år. Rettigheten faller bort dersom tilleggsavgiften ikke blir betalt innen fristen. Det er mange frister å forholde seg til for våre virksomheter, og her burde det kunne sendes ut et varsel fra DMF i forkant, sier Anita videre. Nærmere om frister her

SINTEF og NTNU

Sekretariatet hadde også et svært nyttig besøk hos SINTEF og NTNU - i den hensikt å styrke videre samarbeid, samt diskutere hvilke temaer som blir viktige i tiden fremover. Bransjen er fremoverlent og opptatt av blant annet teknologiutvikling, miljø og bærekraft. Elektrifisering kommer for fullt innenfor våre delbransjer framover, og blant annet planlegger Nussir ASA helelektrisk gruvedrift i framtiden. Norsk Bergindustri orienterte videre om status for innføringen av et nytt rammeverk for bærekraftarbeid i bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM) . Målet er å sikre god dialog med lokalsamfunnene, innføre gode og relevante miljøstandarder og forplikte selskapene på HMS. Det nedsettes allerede nå i januar en ekspertgruppe med representanter fra bransjen. Senere vil en referansegruppe etableres. Dette blir et viktig arbeid for både industri, forskning og akademia i årene fremover.

Vi diskuterte også mulighetene for  videre prosjektsamarbeid, og spesielt bruk av overskuddsmasser er et område som bransjen selv ønsker å bli bedre på. Her ble blant annet NYKOS prosjektet trukket fram,  hvis hovedmål er å øke forståelsen for hvordan man på en optimal måte kan deponere gruveavfall til maritimt miljø.  Samtidig jobbes det med å få på plass et nytt felles prosjekt med SINTEF i nær fremtid.

Vi ser fram til å styrke et allerede godt samarbeid med fagmiljøene framover. Dette kan i neste omgang bidra til at vår visjon om en klimanøytral mineralnæring med full ressursutnyttelse og ingen restmineraler rykker nærmere, avslutter Anita.