Høring om forenklinger Mineralloven

Selv om Nfd i sitt høringsbrev skriver at det er snakk om forenklinger i denne omgang, er det ikke tvil om at deres forslag også griper inn i den pågående NOU’en hvor du kan lese mandatet HER

Av denne grunn stiller vi oss kritisk til at departementet legger opp til en slik hastebehandling, som kan synes unødvendig og forvirrende. Næringen må uansett vente på Minerallovutvalgets forslag for avklaring av viktige rammebetingelser. Vi har i denne høringen valgt å svare ut departementets forslag til nye bestemmelser om kvalifikasjonskrav for all mineralvirksomhet, utvidet varslingsfrist og forlengelse av undersøkelsesretten (statens mineraler). I tillegg har vi gitt innspill på krav til konsesjonspliktige uttak, rekkefølgekrav etter plan- og bygningsloven og overdragelse av driftskonsesjon. Til høringen synes vi også det var viktig å få presisert at Norge sitter på store mineralressurser og vi bør utvinne så mye som mulig av de lønnsomme mineralforekomstene. Det er viktig for å nå klimamålene, og det er viktig for å skaffe inntekter og arbeidsplasser til Norge i tiden fremover, sier Anita videre.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til konstruktive og gode forslag fra mange av våre medlemmer. Engasjementet er naturlig nok stort, avslutter Anita.

Du kan lese hele vårt høringsinnspill HER