Norsk Bergindustri

Innhold

Møte med Næringsdepartementet

Logo NFD

Politiske gjennomslag for medlemmene er alltid sentralt for vårt arbeid. Vår generalsekretær Anita Hall og fagsjef politikk og samfunn Lars-Erik Sletner møtte Næringsdepartementet v/statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V), Sigrid Grønnevet og Erlend Opstad mandag 4. mai.

Anita innledet med en orientering rundt vårt TSM arbeid, hvor norsk mineralnæring nå tar avgjørende skritt for å måle miljøresultatene. Ekspertgruppe er nedsatt, og snart følger referansegruppen etter. Det jobbes etter en offensiv linje. Du kan lese mer om TSM her. Videre orienterte Lars-Erik om den nylig avholdte medlemsundersøkelsen hvor tilbakemeldingen fra medlemmene i hovedsak kan oppsummeres slik (svarprosent 35):

  • Om lag 1/3 del har iverksatt, eller planlegger permitteringer den nærmeste tiden
  • Stengte skoler og barnehager har påvirket driften negativt for om lag 1/3 del av de spurte
  • 1 av 10 opplever nedgang i ordreinngangen
  • 2 av 10 opplever problemer med likviditeten
  • Av myndighetenes tiltakspakker så langt mener våre medlemmer at kortere arbeidsgiverperiode for sykepenger og permitteringer treffer best.

Som Lars-Erik var nøye med å påpeke, er det ennå for tidlig å konkludere. Vi er fortsatt i «tidlig-fase» for mulige negative ringvirkninger utover det vi ser idag.

Status på evaluering av mineralloven var også et sentralt punkt vi tok opp i møtet. Departementet er forsinket i sitt arbeid pga corona, men tar sikte på å få på plass et NOU utvalg før sommeren. Du kan lese våre tidligere innspill her

Til slutt tok vi opp evalueringen av virkemiddelapparatet som departementet hadde på høring i fjor. Grunnet corona var også forsinkelser i dette arbeidet, men det var forventet at det videre arbeidet kunne startes opp relativt raskt. Les våre innspill her

Dette var et viktig og nødvendig møte. Jeg føler at departementet tok våre innspill på alvor for å legge til rette for gode rammebetingelser for bergindustrien fremover, avslutter Anita.