Norsk Bergindustri

Innhold

Møte med programkomiteen i Ap

Anita, Njål og Lars-Erik har avholdt digitalt møte med Are Tomasgard som sitter i programkomiteen i Arbeiderpartiet for å presentere bergindustrien og våre ønsker for bedre rammebetingelser og økt verdiskapning.

På møtet understreket vi at mineraler gjennom hele menneskehetens historie har vært avgjørende for vår velstand og utvikling. Vårt moderne samfunn forutsetter vekst i bruk av mange mineraler som Norge er rikt på.

Under vårt møte med Arbeiderpartiet trakk vi blant annet frem følgende:

  • Minimum 12 % av den totale norske verdiskaping er direkte avhengig av mineraler
  • Mer enn 410 000 personer i Norge er sysselsatt i næringer hvor mineraler utgjør en viktig innsatsfaktor, og da er ikke olje og gass inkludert
  • Den norske bergindustrien har et betydelig potensial og vil bidra positivt i den industrielle omstillingen som Norge står overfor i årene fremover.
  • Overskuddsmasser; mineralindustrien er underlagt et strengt regelverk for hvordan gråberg og avfallsmasser skal håndteres (land, sjø)
  • Havbunnsmineraler har et betydelig potensial i fremtiden og vi kan veksle på teknologioverføring fra olje/gass.

Videre trakk vi frem vår systematiske satsning på bærekraft, herunder innføringen av en ny metodikk for systematisering av bærekraftsarbeidet, Towards Sustainable Mining (TSM). Du kan lese mer om vårt arbeid her 

Når det gjelder skatt, lovgivning og virkemiddelapparatet så tok vi blant annet opp:
• Innfør et statlig investeringsfond innrettet mot mineralnæringen, gjerne etter modell fra Finland
• Fjern den særnorske formueskatten på arbeidende kapital
• Minerallovens § 43 (regulerer konsesjonspliktige uttak). Slutt å diskriminere natursteinsbransjen hvor det kreves driftstillatelse fra «første stein»
• Virkemiddelapparatet må bygges ut; få på plass incentiver for hurtigere fornyelse av maskiner og utstyr.

•  Ordningen med frivillig skogvern; areal må ikke båndlegges før evt geologiske ressurser er identifisert. Viktig tidlig i prosess å få på plass verdivurderinger, og verneforskrifter må være fleksible ifht fremtidig næringsutøvelse.

Tomasgard viste stor innsikt og interesse for bergindustrien og vi har allerede avtalt videre oppfølging til høsten. Vi hadde gode diskusjoner statlig investeringsfond og mineralnæringens plass i sirkulær økonomi. Dette var et svært god møte og vi ser fram til et videre samarbeid rundt bla skatt og sirkulær økonomi fremover, avslutter Anita