Norsk Bergindustri

Innhold

Møte med programkomiteen i Frp

Anita, Njål og Lars-Erik fortsetter sine møter med de politiske programkomiteene for å tilrettelegge for bedre rammebetingelser og økt verdiskapning! Idag har vi avholdt digitalt møte med Frps programkomite.

På møtet understreket vi at mineraler gjennom hele menneskehetens historie har vært avgjørende for vår velstand og utvikling. Vårt moderne samfunn forutsetter vekst i bruk av mange mineraler som Norge er rikt på.

Under vårt møte med Fremskrittspartiet trakk vi blant annet frem følgende:

  • Den norske bergindustrien har et betydelig potensial og vil bidra positivt i den industrielle omstillingen som Norge står overfor i årene fremover.
  • Det jobbes godt og fokusert rundt gjenbruk av overskuddsmasser og det er høy fokus på bærkraft i næringen.

Når det gjelder skatt, lovgivning og virkemiddelapparatet så tok vi blant annet opp:

• Innfør et statlig investeringsfond innrettet mot mineralnæringen, gjerne etter modell fra Finland

• Innfør en skatterefusjonsordning for å stimulere til økt mineralvirksomhet (etter modell fra oljeindustrien)
• Fjern den særnorske formueskatten på arbeidende kapital
• Minerallovens § 43 (regulerer konsesjonspliktige uttak). Slutt å diskriminere natursteinsbransjen hvor det kreves driftstillatelse fra «første stein»
• Virkemiddelapparatet må bygges ut; få på plass incentiver for hurtigere fornyelse av maskiner og utstyr.

•  Ordningen med frivillig skogvern; areal må ikke båndlegges før evt geologiske ressurser er identifisert. Få på plass verdivurdering av mulige mineralressurser (dvs før oppstartsmedling) og tilstrekkelig fleksibilitet i en verneforskrift.

Frp viste stor interesse for bergindustrien og ser absolutt behovet for gode og forutsigbare rammebetingelser for næringen fremover.  Vi satte pris på møtet, og ser fram til et videre samarbeid rundt bla skatt, lovgivning og sirkulær økonomi fremover, avslutter Anita.

Du kan lese mer i vårt næringspolitiske program her.