Statsbudsjettet – oppnår gjennomslag!

Det er gledelig å konstatere at Norsk Bergindustris målrettede arbeid for bedre rammebetingelser bærer frukter, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall. Samtidig er det ingen grunn til «hvileskjær», det er fortsatt mye å jobbe for!

Nedenfor finner du en samling av Norsk Bergindustris tanker rundt forslaget til Statsbudsjett for 2021.

Formueskatt

I forslag for statsbudsjett for 2021 økes aksjerabatten fra 35 til 45 prosent, noe som reduserer skatten på arbeidende kapital med 1,4 milliarder kroner fra 2020 til 2021. Dette har vært en prioritert sak for Norsk Bergindustri, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall.

Vi har lenge jobbet med å sikre at norske eiere får lavere beskatning på kapital investert i Norge. Utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt på den arbeidende kapitalen de har investert i Norge, noe vi synes er dypt urettferdig, sier Hall videre.

Enova

Statsbudsjettet for 2021 legger for Enovas del opp til en liten økning i bevilgningene sammenlignet med 2020. Det er foreløpig ikke gitt nye signaler for hva som kommer i det nye mandatet som skal gjelde fra 2021.

Enova er og bør fortsatt være et viktig virkemiddel i klima og energipolitikken. Forutsetningen er at mandat og rammer for virksomheten er tilpasset industriens behov for risikoavlastning.

Eksportsatsing

Norge vil bruke 100 millioner kroner til eksportsatsinger neste år og oppretter en ny enhet, foreløpig kalt Business Norway, for å sikre kompetanse og et sterkere samarbeid med industri og næringsliv. Vi hadde gjerne sett mer konkrete forslag nå, men er glad for at regjeringen legger opp til tett dialog med industrien om innretningen av eksportarbeidet fremover. Dette er et tiltak vi også har etterlyst gjennom evalueringen av virkemiddelapparatet. Regjeringen vil invitere næringslivet med bransjeorganisasjoner og bedrifter til å delta aktivt i utviklingen av den endelige utformingen av det eksportrettede virkemiddelapparatet. Vi skal følge dette arbeidet nøye, sier Hall videre.

Samferdsel: Mindre til vei, mer til bane

Regjeringen foreslår å sette av 36,3 milliarder kroner til vegformål neste år. Dette er en nedgang på omlag 1,1 prosent fra dagens nivå. Til jernbaneformål foreslår regjeringen å sette av 32,1 milliarder kroner, noen som er en økning på om lag 19 prosent fra dagens nivå.  Samfunnets behov for byggeråstoff vil bare øke i årene som kommer, derfor er det svært viktig at dette reflekteres gjennom økte bevilgninger. Samtidig er vi opptatt av at myndighetene legger bedre til rette for rimelig og effektiv frakt både på vei og bane, der dette er naturlig. Flere av våre medlemmer imøteser bedre og mer effektive transportløsninger på bane, som er bra også sett fra et miljømessig synspunkt, uttaler Anita.

Hvis regjeringens forslag til statsbudsjett vedtas, kan følgende nye veiprosjekter hos Statens vegvesen få oppstart i 2021:

E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken fylke

E39 Myrmel – Lunde i Vestland fylke

E39 Lønset – Hjelset i Møre og Romsdal fylke

E39 Ørskogfjellet, krabbefelt i Møre og Romsdal fylke

Rv. 4 Roa – Gran grense inkludert Jaren-Lygnebakken i fylkene Innlandet og Viken

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)

NGU får videreført 10 mill kroner fra årets bevilgning (2020) som var øremerket geofysisk kartlegging av Norge. Dette er bra. Samtidig mener vi det haster med å få fart på den geofysiske kartleggingen av Norge. Oppdatert statistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning («Harde fakta om Mineralnæringen 2019») viser en bekymringsfull nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019.  For å sikre fremdrift i kartleggingsarbeidet, ønsker vi at det avsettes årlige ekstrabevilgninger på minst 10 millioner kroner (i tillegg til de 10 mill. kroner som beskrevet over) frem til og med 2030. Da kan denne kartleggingen av Norge antakelig fullføres. 

Direktoratet for mineralforvaltning

Budsjettforslaget legger opp til videreføring av driften, samtidig som det øremerkes penger til sikrings- og miljøtiltak. Det er selvsagt bra. Samtidig frykter vi at øremerkede midler «spiser» opp ressurser fra ordinær drift. Dette kan gå på bekostning av planleggings- og konsesjonsarbeidet, samtidig frykter vi at nødvendig tilsyn i tråd med godkjente planer og det viktige digitaliseringsarbeidet blir skadelidende.

Avgifter for mineralvirksomhet

I tider hvor mange bransjer møter avgiftsøkninger, er vi glade for at det ikke legges opp til noen endringer i avgifter for mineralvirksomhet neste år!

Regjeringen har foreløpig ikke fulgt vårt ønske om et statlig mineralfond. Men her vil vi i tiden fremover jobbe konstruktivt med partiene, også opp mot programkomiteene, avslutter Hall.

Her kan du lese alt i statsbudsjettet 

Her kan du lese våre ønsker i forkant av statsbudsjettet