Vi må lete og utvinne mer!

Norsk Bergindustri opplever stor oppmerksomhet rundt vårt ønske om å lete og utvinne mer! Vi er "på" både i Nordnorsk debatt og Finansavisen og etterlyser målrettede tiltak som møter samfunnets økende behov for mineraler, metaller og byggeråstoff.

Direktoratet for mineralforvaltning publiserte tidligere i høst mineralstatistikken for 2019, Harde fakta .Her fremkommer det en bekymringsfull nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019. Det å få på plass incentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter, er avgjørende etter vår mening.

Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Det tar lang tid (fra leting, undersøkelse, prøveuttak, utvinning, driftskonsesjon), det er forbundet med politisk risiko, det krever mange tillatelser og omkampsmulighetene er mange. Derfor er timingen for opprettelsen av et statlig investeringsfond (på kommersiell basis) rettet mot bergindustrien ideell.

Norge har betydelige mineralressurser, som kan bidra til Europas ressurstilgang, herunder titanmineraler som rutil, ilmenitt, kalk, talk, grafitt, olivin, kobber og jernmalm, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE). EU har erklært tilgangen på REE som strategisk mineralrisiko, og vil investere i FOU og produksjon i EU. I september kom EU med ny miljømelding og politisk strategibeslutning om at EU skal bli uavhengig av kinesisk REE-import. I dette kan Norge spille en framtidig sentral rolle, i tillegg til mange andre områder.

Innlegget i Finansavisen kan du lese her 

Innlegget i Nordnorsk debatt kan du lese her