Driftskonsesjon for uttak av naturstein gjelder fortsatt

Vi informerte tidligere i sommer om at det særskilte kravet om driftskonsesjon for alle natursteinsuttak, blir fjernet som følge av Stortingets vedtak om endringer i mineralloven fra 1. juli. I ettertid har det dessverre blitt oppdaget at kravet om driftskonsesjon for ethvert uttak av naturstein etter en feil fortsatt står oppført i mineralloven, jf. § 43, 1.ledd 2.setning.

Det vil si at ethvert uttak av naturstein fortsatt krever driftskonsesjon. Norsk Bergindustri reagerer sterkt på at departementets forslag i den opprinnelige proposisjonen til Stortinget (Prop. 124 L, 2020-21) "Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)", ikke er hensyntatt i endelig lovvedtak, stikk i strid med departementets innstilling og høringsinstansenes innspill.

Vi går nå i dialog med departementet for en gjennomgang av hele lovprosessen fra forslag til endelig vedtak, for å rette dette.

Snarvei til ny lov finner du her